Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten

In het Hoofdlijnenakkoord is gekozen voor een nieuwe selectie van Integrale Ruimtelijke Projecten (IRP). De bestaande projecten Zuidplaspolder en Oude Rijnzone zijn gehandhaafd als IRP, daarnaast zijn verkenningen gedaan naar het uitbreiden van het project Kust met een mogelijke scopeverbreding met Goeree-Overflakkee en een verkenning naar het verbreden/verdiepen van het project Deltapoort. Over de twee verkenningen hebben Gedeputeerde Staten in februari 2012 besloten om een IRP Goeree-Overflakkee extern te verkennen en de bestaande Kustprojecten niet langer als IRP te beschouwen en om een coördinerend programma Zuidvleugel-Zuid in te stellen, waarbinnen een heel aantal projecten worden gecoördineerd qua planning en communicatie.

Een integraal ruimtelijk project is altijd een bovensectoraal programma dat wordt uitgevoerd met verschillende andere partijen, die ook belangen hebben in het programma. De rol van de provincie in de integrale ruimtelijke projecten kan verschillen. Soms is de provincie trekker, soms een van de andere partijen. De nadruk moet continu op de gezamenlijkheid liggen, zodat alle partijen zich medeverantwoordelijk voelen.

Er zijn drie fasen in een gebiedsontwikkelingsprogramma, te weten

  1. de verkenningsfase;
  2. de visie- en planvormingsfase;
  3. de uitvoeringsfase.

Langs deze fasen zijn de integrale ruimtelijke projecten in dit programma per doel nader uitgewerkt.

Middeleninzet programma 5

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroot 2013

Raming 2014

Raming 2015

Raming 2016

Lasten

3.596

3.448

1.968

1.968

Baten

30

30

30

30

Resultaat voor bestemming

-3.566

-3.418

-1.938

-1.938

Onttrekking reserves

0

0

0

0

Storting reserves

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

-3.566

-3.418

-1.938

-1.938

Incidentele lasten en baten

(bedragen x € 1.000)

Begroot 2013

Raming 2014

Raming 2015

Raming 2016

Incidentele lasten

1.712

1.564

0

0

Incidentele baten

0

0

0

0

Resultaat voor bestemming

-1.712

-1.564

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

Storting reserves

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

-1.712

-1.564

0

0

Middeleninzet programma 5

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroot

2013

Bijstelling
Voorjaarsnota

Bijstelling
Najaarsnota

Bijgestelde

Begroting 2013

Lasten

3.596

13.693

0

17.288

Baten

30

0

0

30

Resultaat voor bestemming

-3.566

-13.693

0

-17.258

Onttrekking reserves

0

13.815

0

13.815

Storting reserves

0

5.000

0

5.000

Resultaat na bestemming

-3.566

-4.878

0

-8.443

Incidentele lasten en baten

(bedragen x € 1.000)

Begroot

2013

Bijstelling
Voorjaarsnota

Bijstelling
Najaarsnota

Bijgestelde

Begroting 2013

Incidentele lasten

1.712

13.693

0

15.404

Resultaat voor bestemming

-1.712

-13.693

0

-15.404

Onttrekking reserves

0

13.815

0

13.815

Storting reserves

0

5.000

0

5.000

Resultaat na bestemming

-1.712

-4.878

0

-6.589

Onderdeel rapportage over afwijkingen op investeringen Programma 5

Investering

(bedragen x € 1.000)

Begroting
2013

Bijstelling
Voorjaarsnota

Bijstelling
Najaarsnota

Bijgestelde
Begroting 2013

Uitgaven

0

108

0

108

Saldo Investeringen

0

-108

0

-108

Wijzigingen in investeringen worden toegelicht in de financieële begroting.

Middeleninzet Programma 5

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroot

2013

Bijstelling
Voorjaarsnota

Bijstelling
Najaarsnota

Bijgestelde

Begroting 2013

Lasten

3.596

13.693

-160

17.128

Baten

30

0

0

30

Resultaat voor bestemming

-3.566

-13.693

160

-17.098

Onttrekking reserves

0

13.815

-110

13.705

Storting reserves

0

5.000

50

5.050

Resultaat na bestemming

-3.566

-4.878

0

-8.443

Incidentele lasten en baten
(bedragen x € 1.000)

Begroot
2013

Bijstelling
Voorjaarsnota

Bijstelling
Najaarsnota

Bijgestelde
Begroting 2013

Incidentele lasten

1.712

13.693

-160

15.244

Resultaat voor bestemming

-1.712

-13.693

160

-15.244

Onttrekking reserves

0

13.815

-110

13.705

Storting reserves

0

5.000

50

5.050

Resultaat na bestemming

-1.712

-4.878

0

-6.589

 

Onderdeel rapportage over afwijkingen op investeringen Programma 5

Investering

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2013

Bijstelling
Voorjaarsnota

Bijstelling
Najaarsnota

Bijgestelde
Begroting 2013

Uitgaven

0

108

0

108

Saldo Investeringen

0

-108

0

-108

Wijzigingen in investeringen worden toegelicht in de financieële begroting.

Inleiding/conclusie

Dit programma bevat de volgende doelen:

5.1 Aantrekkelijke en bereikbare kust (dit voormalig Integraal Ruimtelijk Project is met ingang van de Begroting 2013 opgenomen in programma 1, Groen en Water (taak 1.1.1)

5.2 Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder: bedrijventerreinen, woningbouw en glastuinbouw met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur en groen

5.3 Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone: herstructurering van bedrijventerreinen met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur

5.4 Integrale ontwikkeling Zuidvleugel Zuid: gericht op de economische vitaliteit en verbeterde leefomgeving

5.5 Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree-Overflakkee

5.6 Integrale projecten algemeen

Conform het Hoofdlijnenakkoord wordt gewerkt aan vier Integrale Ruimtelijke Projecten (IRP). De al langer lopende projecten Zuidplaspolder en Oude Rijnzone, het nieuwe IRP Goeree-Overflakkee, een stimulerend programma voor de (ruimtelijke) ontwikkeling en het coördinerend programma Zuidvleugel Zuid, waarbinnen een groot aantal projecten wordt gecoördineerd qua planning en communicatie.

Een integraal ruimtelijk project is altijd een boven-sectoraal programma dat wordt uitgevoerd met verschillende andere partijen, die ook belangen hebben in het programma. De rol van de provincie in de integrale ruimtelijke projecten kan verschillen. Soms is de provincie trekker, soms een van de andere partijen. De nadruk moet continu op de gezamenlijkheid liggen, zodat alle partijen zich medeverantwoor­delijk voelen. De integrale ruimtelijke projecten in dit programma zijn hierna per doel nader uitgewerkt.

Middeleninzet Programma 5

Exploitatie

(bedragen x
€ 1.000)

Jaarrekening 2012

Oorspron-kelijke Begroting 2013

Wijzigingen Voorjaars-nota

Wijzigingen Najaarsnota

Begroting na wijziging

Rekening 2013

Vergelijk Begroting na wijziging-Rekening 2013

Lasten

21.091

3.596

13.693

-160

17.128

16.722

406

Baten

13.301

30

0

0

30

43

13

Resultaat voor bestemming

-7.790

-3.566

-13.693

160

-17.098

- 16.679

419

Onttrekking reserves

3.142

0

13.815

-110

13.705

13.442

-263

Storting reserves

11.300

0

5.000

50

5.050

5.000

50

Resultaat na bestemming

-15.947

-3.566

-4.878

0

-8.443

-8.237

206