Programma 6 Middelen

Inleiding

In dit programma zijn de algemene middelen opgenomen. Deze dienen als algemeen dekkingsmiddel voor de uitvoering van provinciale taken.

De algemene middelen bestaan onder andere uit:

 • lokale heffingen (opcenten motorrijtuigenbelasting, precario en leges);
 • Provinciefonds;
 • resultaten uit vermogen en deelnemingen;
 • taakstellingen en reserveringen.

Actuele ontwikkelingen zijn:

 • Op basis van het zogeheten Lenteakkoord heeft het Rijk bezuinigingen doorgevoerd. Deze bezuinigingen leiden meerjarig tot een lagere uitkering uit het Provinciefonds. De budgettaire gevolgen hiervan zijn verwerkt in deze Begroting. Conform de richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de voorliggende Begroting is gebaseerd op de cijfers uit de Junicirculaire. Geziendit uitgangspuntis het niet mogelijk de Begroting te baseren op de Septembercirculaire. Op hoofdlijnen heeft de Septembercirculaire voor het accres van het Provinciefonds tot gevolg een positieve ontwikkeling van circa € 1,5 mln voor 2012 en een extra negatieve ontwikkeling van circa € 0,5 mln voor 2013. Daarnaast is de kans aanwezig dat na de totstandkoming van een nieuw regeerakkoord zal blijken dat het Rijk aanvullende bezuinigingen door zal voeren.
 • De groei van het aantal energiezuinige autos zet onverminderd voort. Dit leidt in het begrotingsjaar 2013 tot een afname van de inkomsten uit de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting. Met ingang van 2014 zal het vrijstellingsregime voor energiezuinige autos komen te vervallen. Het is bij voorbaat niet te zeggen of de extra inkomsten als gevolg hiervan toe zullen komen aan de provincies.
 • In maart 2012 hebben Gedeputeerde Staten aan het directieteam de opdracht gegeven tot het inventariseren in hoeverre budgetten beïnvloedbaar zijn en kunnen worden ingezet voor mogelijke toekomstige bezuinigingen.Inmiddels zijn het Lenteakkoord, de Junicirculaire en de overige exogene ontwikkelingen (MRB en CAO) bekend en zijn bezuinigingsvoorstellen gekozen, waarbij de ambities uit het Hoofdlijnenakkoord overeind zijn gebleven. Deze bezuinigingsmaatregelen komen bovenop de eerdere bezuinigingen die in de begroting 2012reedszijn verwerkt(bezuinigingen op de provinciale organisatie en externe inhuur en de afbouw van subsidies die niet tot de provinciale kerntaken behoren).De kans is aanwezig dat de druk op de provinciale financiën de komende jaren aan zal houden. Na de totstandkoming van een nieuw regeerakkoord zal hierover meer bekend zijn.Dehuidige bezuinigingsactie levert ca. € 11,5 mln structureel op.
 • In het Hoofdlijnenakkoord is ten aanzien van de opcenten opgenomen de inflatiecorrectie voor de helft achterwege te laten. Per jaar wordt bezien of de volledige correctie achterwege kan blijven, afhankelijk van het financieel perspectief. Om de lastenverhoging voor de burger te beperken, wordt voorgesteld om ook voor 2013 de verhoging met de helft van de inflatie achterwege te laten. Dekking tot en met 2015 vindt plaats door de inzet van de vrijval van kapitaallasten voor verkeer en vervoer.
 • De komende jaren lopen een aantal decentralisatie-uitkeringen af, die tijdelijk waren toegevoegd aan het Provinciefonds. Het gaat hierbij om middelen voor bodemsanering, externe veiligheid, ISV en bedrijventerreinen. In de begroting is er rekening mee gehouden dat de inkomsten voor de uitvoering van deze taken komt te vervallen; zodra er zekerheid is dat het Rijk alsnog middelen zal verstrekken voor een nieuwe uitvoeringsperiode zal dit ter begroting worden gebracht.

Middeleninzet programma 6

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroot 2013

Raming 2014

Raming 2015

Raming 2016

Lasten

12.440

8.811

-1.070

18.295

Baten

512.071

523.652

502.705

483.400

Resultaat voor bestemming

499.631

514.841

503.776

465.106

Onttrekking reserves

512

287

292

126

Storting reserves

3.915

94

0

0

Resultaat na bestemming

496.228

515.034

504.067

465.232

Incidentele lasten en baten

(bedragen x € 1.000)

Begroot 2013

Raming 2014

Raming 2015

Raming 2016

Incidentele lasten

-3.055

-2.141

-3.083

-105

Incidentele baten

15.800

12.634

127

840

Resultaat voor bestemming

18.855

14.775

3.210

945

Onttrekking reserves

512

287

292

126

Storting reserves

3.915

94

0

0

Resultaat na bestemming

15.452

14.968

3.502

1.071

Middeleninzet programma 6

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroot

2013

Bijstelling
Voorjaarsnota

Bijstelling
Najaarsnota

Bijgestelde

Begroting 2013

Lasten

12.440

-7.242

0

5.197

Baten

512.071

-4.621

0

507.450

Resultaat voor bestemming

499.631

2.621

0

502.253

Onttrekking reserves

512

8.375

0

8.887

Storting reserves

3.915

0

0

3.915

Resultaat na bestemming

496.228

10.996

0

507.225

Incidentele lasten en baten

(bedragen x € 1.000)

Begroot

2013

Bijstelling
Voorjaarsnota

Bijstelling
Najaarsnota

Bijgestelde

Begroting 2013

Incidentele lasten

-3.055

-7.362

0

-10.417

Incidentele baten

15.800

379

0

16.179

Resultaat voor bestemming

18.855

7.741

0

26.596

Onttrekking reserves

512

8.375

0

8.887

Storting reserves

3.915

0

0

3.915

Resultaat na bestemming

15.452

16.116

0

31.568

 

Onderdeel rapportage over afwijkingen op investeringen Programma 6

Investering

(bedragen x € 1.000)

Begroting

2013

Bijstelling
Voorjaarsnota

Bijstelling
Najaarsnota

Bijgestelde
Begroting 2013

Uitgaven

35

0

0

35

Inkomsten

795

0

0

795

Saldo Investeringen

760

0

0

760

Wijzigingen in investeringen worden toegelicht in de financiële begroting.

Middeleninzet Programma 6

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroot

2013

Bijstelling
Voorjaarsnota

Bijstelling
Najaarsnota

Bijgestelde

Begroting 2013

Lasten

12.440

-7.242

3.225

8.422

Baten

512.071

-4.621

-5.317

502.133

Resultaat voor bestemming

499.631

2.621

-8.542

493.711

Onttrekking reserves

512

8.375

8.872

17.759

Storting reserves

3.915

0

5.900

9.815

Resultaat na bestemming

496.228

10.996

-5.570

501.655

Incidentele lasten en baten

(bedragen x € 1.000)

Begroot

2013

Bijstelling
Voorjaarsnota

Bijstelling
Najaarsnota

Bijgestelde

Begroting 2013

Incidentele lasten

-3.055

-7.362

3.657

-6.760

Incidentele baten

15.800

379

-5.317

10.862

Resultaat voor bestemming

18.855

7.741

-8.974

17.622

Onttrekking reserves

512

8.375

8.872

17.759

Storting reserves

3.915

0

5.900

9.815

Resultaat na bestemming

15.452

16.116

-6.002

25.567

 

Onderdeel rapportage over afwijkingen op investeringen Programma 6

Investering
(bedragen x € 1.000)

Begroting
2013

Bijstelling
Voorjaarsnota

Bijstelling
Najaarsnota

Bijgestelde
Begroting 2013

Uitgaven

35

0

10.000

10.035

Inkomsten

795

0

0

795

Saldo Investeringen

760

0

-10.000

-9.240

Wijzigingen in investeringen worden toegelicht in de financiële begroting.

Inleiding/conclusie

Dit programma bevat de volgende doelen:
6.1 Financieel gezonde huishouding.
6.2 Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau.

In dit programma zijn de algemene middelen opgenomen. Deze dienen als algemeen dekkingsmiddel voor de uitvoering van provinciale taken. De algemene middelen bestaan onder andere uit:

 • lokale heffingen (opcenten Motorrijtuigenbelasting, precario en leges);
 • Provinciefonds;
 • resultaten uit vermogen en deelnemingen;
 • taakstellingen en reserveringen.
Exploitatie (bedragen x € 1.000)Jaarrekening 2012Oorspronkelijke Begroting 2013Wijzigingen VoorjaarsnotaWijzigingen NajaarsnotaBegroting na wijzigingRekening 2013Vergelijk Begroting na wijziging-Rekening 2013
Lasten 8.025 12.440 -7.242 3.225 8.422 9.600 -1.178
Baten 539.221 512.071 -4.621 -5.317 502.133 499.556 - 2.578
Resultaat voor bestemming 531.196 499.631 2.621 -8.542 493.711 489.956 -3.755
Onttrekking reserves 49.852 512 8.375 8.872 17.759 20.208 2.449
Storting reserves 10.552 3.915 0 5.900 9.815 9.815 0
Resultaat na bestemming 570.496 496.228 10.996 -5.570 500.349 500.349 -1.306