Programma 2 Mobiliteit en Milieu

Inleiding

De provincie Zuid-Holland werkt aan een aantrekkelijke leefomgeving in het dichtstbevolkte deel van Nederland. Een leefomgeving waar ruimte voor wonen, werken, reizen en recreëren in balans is. De provincie weegt wensen en belangen, verbindt partijen en geeft ruimte. Voor de provincie hoort bij zo'n leefomgeving een optimale infrastructuur met snelle en veilige verbindingen voor auto, fiets, openbaar vervoer en schip. Dit programma beslaat de doelen en activiteiten die voortvloeien uit de wettelijke taak van de provincie als (vaar)wegbeheerder om haar infrastructuurnetwerken technisch en functioneel op orde te houden. Daarnaast wordt er kader­stellend beleid over de ontwikkeling hiervan vastgesteld en is er de bevoegdheid om aanpassingen aan de infrastructuur te realiseren (nieuwbouw en uitbreiding). Verder is er de wettelijke taak voor het verlenen en beheren van concessies voor het regionaal openbaar vervoer.

De provincie stelt, daar waar nodig in aanvulling op de Europese en rijksregelgeving, kaders in het milieubeleid en geeft invulling aan uitvoeringsbeleid gericht op het bereiken van een beter milieu met minder hinder. De taken liggen op het gebied van algemeen milieubeleid en specifiek voor luchtkwaliteit, externe veiligheid en geluid, waarbij de inzet van de provincie gericht is op zowel saneren en beheren als op ontwikkelen.

De uitvoerende taken van de provincie, zoals vergunningverlening en handhaving, zijn ondergebracht bij de regionale uitvoeringsdiensten. Onder verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten worden deze taken uitgevoerd, de provincie is hiervoor opdrachtgever.

Het bestaande wegen- en vaarwegennet worden op een sobere doelmatige wijze onderhouden zodat het gebruik van de (vaar)weg vlot en veilig kan plaatsvinden.

Het personen- en goederenvervoer zijn in de afgelopen 25 jaar gegroeid met 50%. De files zijn in tien jaar met 50% toegenomen. Deze trend gaat afvlakken door afname van de bevolkingsgroei, door verminderde economische ontwikkeling en door stabilisatie van het aantal autobezitters en de arbeidsparticipatie van vrouwen. De randvoorwaarden die leefbaarheid en veiligheid stellen aan (auto)mobiliteit blijven een belangrijk onderwerp. Het regeerakkoord van het kabinet Rutte zette in op een infrastructuur-/vervoerautoriteit in (delen van) de Randstad en was voornemens de WGR+-regios af te schaffen. Onduidelijk is de positie van het volgende kabinet.

Op het gebied van luchtvaart heeft de provincie een rol in de vergunningverlening voor regionale luchthavens voor schermvliegen, zweefvliegen, helikopters, traumahelikopters en voor Micro Light Aeroplanes. Voor wat betreft de luchthavens Rotterdam The Hague Airport en Schiphol kan de provincie alleen via advisering, lobby en bestuurlijke druk invloed uitoefenen.

Middeleninzet programma 2

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroot 2013

Raming 2014

Raming 2015

Raming 2016

Lasten

413.556

393.767

399.061

398.296

Baten

139.957

104.634

103.385

105.860

Resultaat voor bestemming

-273.599

-289.132

-295.676

-292.436

Onttrekking reserves

29.913

42.743

38.580

24.552

Storting reserves

15.328

28.070

32.044

22.309

Resultaat na bestemming

-259.014

-274.459

-289.141

-290.194

Incidentele lasten en baten

(bedragen x € 1.000)

Begroot 2013

Raming 2014

Raming 2015

Raming 2016

Incidentele lasten

80.981

63.400

63.903

42.346

Incidentele baten

46.047

25.435

23.042

18.779

Resultaat voor bestemming

-34.935

-37.965

-40.861

-23.567

Onttrekking reserves

29.913

42.743

38.580

24.552

Storting reserves

5.328

17.370

21.144

11.110

Resultaat na bestemming

-10.349

-12.592

-23.426

-10.125

Middeleninzet programma 2

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroot

2013

Bijstelling
Voorjaarsnota

Bijstelling
Najaarsnota

Bijgestelde
Begroting 2013

Lasten

413.556

9.813

0

423.369

Baten

139.957

10.146

0

150.103

Resultaat voor bestemming

-273.599

334

0

-273.266

Onttrekking reserves

29.913

3.555

0

33.468

Storting reserves

15.328

6.390

0

21.718

Resultaat na bestemming

-259.014

-2.501

0

-261.515

Incidentele lasten en baten

(bedragen x € 1.000)

Begroot

2013

Bijstelling
Voorjaarsnota

Bijstelling
Najaarsnota

Bijgestelde
Begroting 2013

Incidentele lasten

80.981

9.613

0

90.594

Incidentele baten

46.047

9.946

0

55.993

Resultaat voor bestemming

-34.935

334

0

-34.601

Onttrekking reserves

29.913

3.555

0

33.468

Storting reserves

5.328

6.390

0

11.718

Resultaat na bestemming

-10.349

-2.501

0

-12.850

 

Onderdeel rapportage over afwijkingen op investeringen Programma 2

Investering

(bedragen x € 1.000)

Begroting

2013

Bijstelling Voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2013

Uitgaven

251.058

-37.736

0

213.322

Inkomsten

92.701

-10.685

0

82.017

Saldo Investeringen

-158.356

27.051

0

-131.305

Wijzigingen in investeringen worden toegelicht in de financiële begroting.

Middeleninzet Programma 2

Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Begroot
2013

Bijstelling
Voorjaarsnota

Bijstelling
VNajaarsnota

Bijgestelde

Begroting 2013

Lasten

413.556

9.813

3.213

426.582

Baten

139.957

10.146

10.179

160.282

Resultaat voor bestemming

-273.599

334

6.966

-266.300

Onttrekking reserves

29.913

3.555

-1.548

31.920

Storting reserves

15.328

6.390

2.125

23.843

Resultaat na bestemming

-259.014

-2.501

3.293

-258.222

Incidentele lasten en baten

(bedragen x € 1.000)

Begroot

2013

Bijstelling
Voorjaarsnota

Bijstelling
Najaarsnota

Bijgestelde

Begroting 2013

Incidentele lasten

80.981

9.613

2.781

93.375

Incidentele baten

46.047

9.946

10.179

66.172

Resultaat voor bestemming

-34.935

334

7.398

-27.203

Onttrekking reserves

29.913

3.555

-1.548

31.920

Storting reserves

5.328

6.390

2.125

13.843

Resultaat na bestemming

-10.349

-2.501

3.725

-9.125

 

Onderdeel rapportage over afwijkingen op investeringen Programma 2

Investering

(bedragen x € 1.000)

Begroting
2013

Bijstelling
Voorjaarsnota

Bijstelling
Najaarsnota

Bijgestelde
Begroting 2013

Uitgaven

251.058

-37.736

-18.879

194.443

Inkomsten

92.701

-10.685

-20.417

61.600

Saldo Investeringen

-158.356

27.051

-1.538

-132.843

 

Wijzigingen in investeringen worden toegelicht in de financiële begroting.

Inleiding/conclusie

Dit programma bevat de volgende doelen:

2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod

2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

De provincie Zuid-Holland is wettelijk verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de provinciale wegen en vaarwegen om deze in bruikbare en veilige toestand te houden. Dit wordt planmatig vormgegeven waarbij de infrastructuur structureel, trajectgewijs en integraal wordt onderhouden. Deze collegeperiode is € 24,0 mln extra beschikbaar gesteld om het kwaliteitsniveau van wegen en vaarwegen te behouden. Deze intensivering is in de begroting vertaald naar de budgetten voor beheer en onderhoud.

Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor een economisch sterk Zuid-Holland. Zonder ingrijpen blijft het huidige mobiliteitspatroon zorgen voor files, verkeersonveiligheid en leefbaarheidsproblemen. In deze collegeperiode wordt het verkeer- en vervoerbeleid in nauwe samenhang met het ruimtelijke en economische beleid ontwikkeld en is € 335,0 mln extra investeringsruimte beschikbaar gesteld. Dit betreft € 200,0 mln voor het oplossen van knelpunten, € 35,0 mln voor de aanpak van fietspaden en € 100,0 mln voor een verbeterde inpassing van de RijnlandRoute.

De provincie werkt aan een beter openbaar vervoer in Zuid-Holland door te investeren in duurzaamheid, veiligheid en toegankelijkheid. Het doel is om zoveel mogelijk reizigers gebruik te laten maken van het openbaar vervoer. Dit betekent een hoge frequentie van veel gebruikte lijnen. Ondanks de bezuiniging van het Rijk op de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer en de onzekere economische verwachtingen, streeft de provincie Zuid-Holland naar een reizigersgroei in het openbaar vervoer. Hiervoor investeert de provincie Zuid-Holland in de ontwikkeling van een hoogwaardig openbaar vervoernetwerk door introductie van Randstadnet en door het slimmer aanbesteden van openbaar vervoer.

De provincie richt zich op het verminderen van de hinder die kan worden veroorzaakt door (te) hoge niveaus van luchtverontreiniging, geluidsbelasting en risicovolle activiteiten door verkeer, bedrijven en luchtvaart. De provincie sluit aan bij de kwaliteit die vanuit de wetgeving verwacht mag worden. Doel van de vorming van de omgevingsdiensten is een kwaliteitsverbetering van vergunningverlening en handhaving, het verminderen van bestuurlijke drukte, het ontstaan van één loket voor bedrijven en burgers en een efficiënte taakuitvoering. Zuid‑Holland is de eerste provincie die de uitvoeringsdiensten voor haar gehele grondgebied operationeel heeft.

Middeleninzet Programma 2

Exploitatie

(bedragen x
€ 1.000)

Jaarrekening 2012

Oorspron-kelijke Begroting 2013

Wijzigingen Voorjaars-nota

Wijzigingen Najaarsnota

Begroting na wijziging

Rekening 2013

Vergelijk Begroting na wijziging-Rekening 2013

Lasten

363.422

413.556

9.813

3.213

426.582

385.414

41.168

Baten

110.234

139.957

10.146

10.179

160.282

112.572

-47.710

Resultaat voor bestemming

-253.187

-273.599

334

6.966

-266.300

-272.841

-6.542

Onttrekking reserves

34.012

29.913

3.555

-1.548

31.920

46.332

14.412

Storting reserves

58.052

15.328

6.390

2.125

23.843

23.843

0

Resultaat na bestemming

-277.228

-259.014

-2.501

3.293

-258.222

- 250.352

7.870