Programma 1 Groen en Water

Inleiding

De provincie Zuid-Holland werkt aan een aantrekkelijke leefomgeving in het dichtbevolkste deel van Nederland. Daarbij hoort de zorg voor water en groen, in al zijn facetten: Landschap, natuur en recreatie, landbouw, waterveiligheid en waterkwaliteit. De groen- en wateropgaven in Zuid-Holland zijn van belang voor het economisch vestigingsklimaat in de provincie en nauw verweven met andere provinciale beleidsopgaven op het gebied van de ruimtelijke ordening en kwaliteit van de leefomgeving. In deze collegeperiode krijgt groen in de stedelijke omgeving prioriteit. Ook wil de provinciehet aandeel door particulieren beheerde natuur vergroten, het beheer van recreatiegebieden efficiënter organiseren en de waardevolle landschappen behouden. Het huidige beleid op het gebied van waterkwaliteit en waterveiligheid wordt voortgezet.

Om de opgaven te realiseren werkt de provincie samen met haar partners: waterschappen, gemeenten, Rijk, aangrenzende provincies, recreatieschappen, terreinbeheerders, maatschappelijke organisaties, onderzoeksinstellingen en marktpartijen. Ten tijde van het opstellen van deze begroting is de Beleidsvisie Groen opgesteld en ter visie gelegd. Provinciale Staten stellen in oktober 2012 de Beleidsvisie en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma Groen 2012-2015 vast. Dit zal nog tot aanpassingen kunnen leiden bij de Voorjaarsnota 2013. Met de Beleidsvisie Groen en de daarmee verband houdende begrotingswijzigingen geeft de provincie invulling aan de nieuwe kerntaak voor groen. De Beleidsvisie Groen geeft de nieuwe koers en uitvoeringsstrategie aan van de provincie Zuid-Holland in de groene ruimte. De veranderende maatschappelijke behoeften, de decentralisatie van rijkstaken voor groen richting provincie en de rijksbezuiniging op het lopende Investeringsbudget Landelijk Gebied vormen aanleidingen.

Met het landelijke Bestuursakkoord Natuur is een forse rijksbezuiniging doorgevoerd op de realisatie en beheer van groengebieden en zijn rijkstaken naar de provincie gedecentraliseerd. Dit college wil eerst de herijking Recreatie om de Stad (RodS) en Ecologische Hoofdstructuur (EHS) afronden. Daarna wil dit college eigen middelen inzetten voor groen in de stedelijke omgeving. En prioritair zijn de huidige opgaven van de bestaande groenstructuur.

Ook op het beleidsveld Water spelen belangrijke ontwikkelingen, zoals het Bestuursakkoord Water (2011) en de daaraan gekoppelde bezuinigingen. Met de Wateragenda Zuid-Holland 2012-2015 zet dit college in op een doelmatige aanpak van de uiteenlopende wateropgaven in de provincie. De komende jaren zullen maatschappelijk verantwoorde keuzes moeten worden gemaakt om Zuid-Holland veilig te houden tegen overstromingenen een goede waterkwaliteit te realiseren. De Wateragenda omvat een pakket realistische en werkbare afspraken, die helderekaders bieden voor de te maken keuzes en ruimte geven voor gebiedsgericht maatwerk. Waterschappen en provincie werken daarbij intensief samen, ieder vanuit de eigen kerntaak en verantwoordelijkheid.

Middeleninzet programma 1

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroot 2013

Raming 2014

Raming 2015

Raming 2016

Lasten

197.926

135.780

102.621

67.256

Baten

121.816

52.438

22.434

21.949

Resultaat voor bestemming

-76.110

-83.342

-80.186

-45.307

Onttrekking reserves

15.983

13.664

10.636

5.758

Storting reserves

840

481

250

55

Resultaat na bestemming

-60.966

-70.159

-69.800

-39.604

Incidentele lasten en baten

(bedragen x € 1.000)

Begroot 2013

Raming 2014

Raming 2015

Raming 2016

Incidentele lasten

78.110

74.274

41.866

6.503

Incidentele baten

42.395

31.234

1.230

745

Resultaat voor bestemming

-35.715

-43.040

-40.636

-5.758

Onttrekking reserves

15.983

13.664

10.636

5.758

Storting reserves

840

481

250

55

Resultaat na bestemming

-20.571

-29.858

-30.250

-55

Middeleninzet programma 1

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroot

2013

Bijstelling Voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota

Bijgestelde

Begroting 2013

Lasten

197.926

31.540

0

229.467

Baten

121.816

7.715

0

129.531

Resultaat voor bestemming

-76.110

-23.826

0

-99.936

Onttrekking reserves

15.983

19.939

0

35.923

Storting reserves

840

230

0

1.070

Resultaat na bestemming

-60.966

-4.116

0

-65.083

Incidentele lasten en baten

(bedragen x € 1.000)

Begroot

2013

Bijstelling Voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota

Bijgestelde

Begroting 2013

Incidentele lasten

78.110

31.540

0

109.650

Incidentele baten

42.395

7.749

0

50.144

Resultaat voor bestemming

-35.715

-23.791

0

-59.506

Onttrekking reserves

15.983

19.939

0

35.923

Storting reserves

840

230

0

1.070

Resultaat na bestemming

-20.571

-4.082

0

-24.653

 

Onderdeel rapportage over afwijkingen op investeringen Programma 1

Investering

(bedragen x € 1.000)

Begroting

2013

Bijstelling
Voorjaarsnota

Bijstelling
Najaarsnota

Bijgestelde
Begroting 2013

Uitgaven

1.924

-1.420

0

504

Inkomsten

270

0

0

270

Saldo Investeringen

-1.654

1.420

0

-234

Wijzigingen in investeringen worden toegelicht in de financiële begroting.

Middeleninzet Programma 1

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroot

2013

Bijstelling
Voorjaarsnota

Bijstelling
Najaarsnota

Bijgestelde

Begroting 2013

Lasten

197.926

31.540

-13.391

216.076

Baten

121.816

7.715

-876

128.655

Resultaat voor bestemming

-76.110

-23.826

12.515

-87.421

Onttrekking reserves

15.983

19.939

-9.053

26.869

Storting reserves

840

230

3.071

4.141

Resultaat na bestemming

-60.966

-4.116

391

-64.692

Incidentele lasten en baten

(bedragen x € 1.000)

Begroot

2013

Bijstelling
Voorjaarsnota

Bijstelling
Najaarsnota

Bijgestelde

Begroting 2013

Incidentele lasten

78.110

31.540

-13.391

96.259

Incidentele baten

42.395

7.749

-876

49.268

Resultaat voor bestemming

-35.715

-23.791

12.515

-46.991

Onttrekking reserves

15.983

19.939

-9.053

26.869

Storting reserves

840

230

3.071

4.141

Resultaat na bestemming

-20.571

-4.082

391

-24.262

 

Onderdeel rapportage over afwijkingen op investeringen Programma 1

Investering

(bedragen x € 1.000)

Begroting

2013

Bijstelling
Voorjaarsnota

Bijstelling
Najaarsnota

Bijgestelde
Begroting 2013

Uitgaven

1.924

-1.420

10

514

Inkomsten

270

0

0

270

Saldo Investeringen

-1.654

1.420

-10

-244

Wijzigingen in investeringen worden toegelicht in de financiële begroting.

Inleiding/conclusie

Dit programma bevat de volgende doelen:

1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen
1.2 Voldoende schoon en zoet water
1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie
1.4 Behoud van biodiversiteit
1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

De provincie Zuid-Holland draagt zorg voor een toekomstbestendig waterveiligheidsbeleid dat duurzame ruimtelijke en economische ontwikkelingen in haar regio versterkt. De provincie Zuid-Holland streeft naar een sterke en toekomstbestendige kust en keringen die (blijven) voldoen aan de norm.

De provincie Zuid-Holland wil een goede kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en voldoende zoet water bereiken en behouden. De inzet voor alle zwemwaterlocaties is om in 2015 een aanvaardbare oppervlaktewaterkwaliteit te hebben en dat zoveel mogelijk locaties een goede of uitstekende kwaliteit hebben. Voor zoet water is het doel om te komen tot een duurzame zoetwatervoorziening voor alle afnemers.

De provincie voert samen met haar partners de activiteiten en projecten uit van het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG). Veel projecten hebben een meerjarig karakter en bevatten dwarsverbanden met andere beleidssectoren. Nieuwe beleidsontwikkelingen zijn het proces van decentralisatie van natuurtaken naar de provincie en (als onderdeel daarvan) de recente vaststelling door Provinciale Staten van de uitvoeringsstrategie voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De concrete programmering van de EHS tot 2016 maakt deel uit van het Uitvoeringsprogramma Groen 2014.

De provincie zet zich in om de (herijkte) Ecologische Hoofdstructuur te realiseren. Hierbij ligt de prioriteit op de instandhouding van de doelen van de Natura-2000-gebieden en de Europese Kaderrichtlijn Watergebieden (Internationale verplichtingen).

Op basis van het Hoofdlijnenakkoord van dit college investeert de provincie in het recreatieve netwerk, het agrarisch ondernemerschap en de kwaliteit van landschap en natuur. In 2013 is de provincie gestart met een nieuwe werkwijze in de gebieden: minder gericht op het realiseren van losstaande sectorale projecten en meer op het verbinden van doelen en initiatieven tot samenhangende programma’s en projecten. De doelen van de provincie sluiten aan bij regionale ambities (zowel publiek-private als burgerinitiatieven) op het vlak van natuur en landschap, recreatie, waterbeheer, erfgoed, landbouw, economie en infrastructuur. De vernieuwde, gebiedsgerichte aanpak vindt weerklank bij partners in de gebieden. Dit beperkt zich niet tot overheden maar ook bedrijven, burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties zijn aangesloten en zijn bereid mee te investeren.

De provincie Zuid-Holland legt nieuwe groengebieden aan en draagt zorg voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van recreatie- en natuurgebieden. Hierbij gaat het ook om recreatief gebruik van landelijk gebied en erfgoedlijnen (Landgoederenzone, Oude Hollandse Waterlinie, Waterdriehoek Kinderdijk/ Dordrecht/Biesbosch, etc.).

Naast de afronding van de recreatieopgave om de stad ligt de nadruk op het afronden en verbeteren van ontbrekende schakels in het recreatief netwerk. De provincie streeft naar een robuust groen netwerk waarvan het beheer structureel geregeld is en dat aantrekkelijk is voor brede doelgroepen. Het zorgen voor aantrekkelijke verbindingen tussen de stad en het groen heeft prioriteit. De provincie wil de diversiteit van de waardevolle en aantrekkelijke landschappen in Zuid-Holland, zoals de veenweidegebieden, de kleipolders en de droogmakerijen, ontwikkelen en behouden. Door een kwaliteitsimpuls te geven aan bestaande groengebieden willen we de aantrekkelijkheid van deze gebieden voor meerdere doelgroepen vergroten. Door ervoor te zorgen dat meer vrijwilligers aan de slag gaan bij aanleg en onderhoud van groengebieden, wil de provincie de betrokkenheid bij Groen versterken.

De provincie investeert in initiatieven die leiden tot innovatie bij de grondgebonden landbouw en in verbetering van de agrarische structuur.

De versterking van regionale keringen is ook in 2013 voortgezet. Met het oog op de lange termijn veiligheid tegen overstromingen en duurzame zoetwatervoorziening heeft de provincie zich ingezet bij diverse deelprogramma’s van het Deltaprogramma en daarmee invloed uitgeoefend op de concept Deltabeslissingen. Voor 2014 is een nieuwe Strategische Agenda Deltaprogramma vastgesteld. De uitvoering van de Wateragenda 2012-2015 ligt op schema; resultaten zijn geboekt op de thema’s vaarwegen, zwemwater, ruimtelijke ordening & water, mooi & schoon water, peilbesluiten en normering wateroverlast. De voortgang in de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water is toegelicht in een separate notitie, vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

Middeleninzet Programma 1

Exploitatie

(bedragen x
€ 1.000)

Jaarrekening 2012

Oorspron-kelijke Begroting 2013

Wijzigingen Voorjaars-nota

Wijzigingen Najaarsnota

Begroting na wijziging

Rekening 2013

Vergelijk Begroting na wijziging-Rekening 2013

Lasten

118.816

197.926

31.540

-13.391

216.076

150.989

65.087

Baten

68.725

121.816

7.715

-876

128.655

164.803

36.148

Resultaat voor bestemming

-50.091

-76.110

-23.826

12.515

-87.421

13.814

101.235

Onttrekking reserves

18.418

15.983

19.939

-9.053

26.869

15.163

-11.706

Storting reserves

32.416

840

230

3.071

4.141

83.134

- 78.994

Resultaat na bestemming

-64.090

-60.966

-4.116

391

-64.692

- 54.156

10.536