Paragraaf Taakstellingen en reserveringen

Inleiding

Binnen de begroting is een aantal stelposten opgenomen. Deze vallen uiteen in taakstellingen (nog te realiseren bezuinigingen) en reserveringen (begrotingsruimte die gereserveerd is voor uitgaven). Taakstellingen en reserveringen worden in de loop van het begrotingsjaar bij de Voorjaarsnota en Najaarsnota ingevuld c.q. ter begroting gebracht. In deze paragraaf wordt een integraal inzicht gegeven in de nog openstaande taakstellingen en reserveringen, zoals deze zijn opgenomen in de Meerjarenbegroting.

 

Totaaloverzicht Taakstellingen en Reserveringen

Onderwerp

(bedragen x € 1 mln)

Omvang

2013

2014

2015

2016

Taakstellingen

1

Personeel en organisatie (Focus met Ambitie)

0,0

3,9

7,8

7,8

2

Taakstelling overig

0,0

0,0

1,8

2,4

Totaal

0,0

3,9

9,6

10,2

     

Reserveringen

1

Focus met Ambitie

1,0

2,3

0,0

0,0

2

Transitie Subsidies

2,8

1,7

0,0

0,0

3

Reservering Overig

0,5

0,5

0,5

20,5

Totaal

4,3

4,5

0,5

20,5

 

Taakstellingen

1. Personeel en organisatie (Focus met Ambitie)

In het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 zijn taakstellingen opgenomen voor het terugdringen van de kosten van personeel en organisatie. Deze taakstelling is structureel oplopend tot € 10,0 mln in 2015. Deze taakstelling wordt per begrotingsjaar ingevuld. Dit betekent dat in de Begroting 2013 alleen jaarschijf 2013 structureel is ingevuld.

2. Taakstelling overig

De taakstelling overig is ontstaan, omdat de huidige methodiek van kostenverdeling alleen de indirecte kosten van jaar 2013 structureel verdeeld over de programmas. De kostenverdeling vindt budgettair neutraal plaats.

 

Reserveringen

1. Focus met ambitie

De vertaling van de bestuurlijke opgave om de organisatie kleiner, flexibeler en excellenter te maken naar ambtelijke organisatieonderdelen leidt tot een aangepast ritme van taakstelling over de jaarschijven voor de taakstellingen Personeel en Organisatie en Organisatie en Inhuur. Door het aangepaste ritme wordt over de jaren 2013 en 2014 incidenteel in totaal € 3,3 mln versneld gerealiseerd. Deze middelen worden gereserveerd voor de frictiekosten van de organisatie.

2. Transitie Subsidies

In de nota Bezuinigingen op subsidies zijn subsidieregelingen aangepast. Het verschil tussen de aangepaste bezuinigingen op subsidies met aftrek van herallocatie middelen en de bezuinigingen op subsidies uit het Hoofdlijnenakkoord kunnen worden gecompenseerd worden uit de reservering Transitie Subsidies (behoedzaamheidsbuffer).

3. Reservering Overig

De reservering overig bestaat uit de stelpost Onvoorzien en Nog te verdelen indirecte kosten. De structurele stelpost Onvoorzien ad € 0,5 mln is bedoeld ter dekking van onvoorziene ontwikkelingen.

De overige reservering in 2013 is veroorzaakt doordat na de kostenverdeling indirecte kosten zijn opgenomen in de begroting. Deze kosten worden bij de Voorjaarsnota 2013 alsnog verdeeld. De kostenverdeling vindt budgettair neutraal plaats.

Het is gebruikelijk om voor een nieuw college na de provinciale verkiezingen in 2015, een bedrag te reserveren voor beleidsontwikkeling. In 2011 was voor het huidige college ongeveer € 20,0 mln. beschikbaar. In 2016 is een stelpost beleidsontwikkeling voor het nieuwe college opgenomen ad

€ 20,0 mln.

Bij Najaarsnota 2011 is gemeld dat er verschil is tussen de werking van het personeelsinformatie- en het begrotingssysteem. Dit verschil is bij Begroting 2012 incidenteel opgelost en wordt in Begroting 2013 structureel verwerkt. Deze aanpassing is budgettair neutraal.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Voorjaarsnota 2013.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2013.

Inleiding

Binnen de begroting waren stelposten opgenomen. Deze vielen uiteen in taakstellingen (nog te realiseren bezuinigingen) en reserveringen (begrotingsruimte die gereserveerd was voor uitgaven).

In deze paragraaf wordt een integraal inzicht gegeven in de nog openstaande taakstellingen en reserveringen, zoals deze zijn opgenomen in de oorspronkelijke Begroting 2013.

Totaaloverzicht Taakstellingen en Reserveringen

Onderwerp

(bedragen x € 1 mln)

Oorspronkelijke Begroting 2013

 

Begroting na wijziging

Rekening 2013

Taakstellingen

1

Personeel en organisatie (Focus met Ambitie)

0,0

0,0

0,0

2

Taakstelling overig

0,0

2,1

0,0

Totaal

0,0

2,1

0,0

       

Reserveringen

1

Focus met Ambitie

1,0

1,0

0,0

2

Transitie Subsidies

2,8

0,2

0,0

3

Reservering Overig

0,5

0,3

0,0

Totaal

4,3

1,5

0,0

Taakstellingen

2. Taakstelling overig

Er was bij de Najaarsnota geen kostenverdeling gedraaid. Dit heeft ertoe geleid dat er € 2,1 mln meer aan doorbelaste kosten waren verwerkt in programma 1 tot en met 6. Dit was budgettair neutraal gemaakt door een negatieve stelpost in programma Middelen op te nemen.

Reserveringen

1. Focus met Ambitie (FmA)

Op basis van de rekeninggegevens van de loonkosten in 2013 kan worden geconcludeerd dat er geen noodzaak is de reservering frictiekosten FmA aan te spreken. De gereserveerde middelen ad € 1 mln kunnen vrijvallen naar de financiële ruimte. Ten tijde van de voorbereiding van de Najaarsnota was er nog onvoldoende zicht op de reductie van de loonkosten en dus was een eerdere heroverweging van de reservering frictiekosten FmA niet opportuun. Door een aantal factoren, zoals een terughoudend vacaturebeleid, het tragere verloop van de FmA-reorganisatie door de duur van de onderhandelingen rondom het Sociaal Convenant en de strakke sturing op de loonkosten, is er wel minder loonbudget gebruikt. Gezien de besluitvorming bij Kadernota inzake de twee keer € 2,5 mln om de frictiekostenreserve te vullen, is het niet nodig om deze € 1 mln additioneel te reserveren.

2. Transitie Subsidies

De begrote middelen voor Transitie Subsidies vielen in de Najaarsnota grotendeels vrij ten gunste van de algemene reserve. Dit was door Provinciale Staten besloten bij de behandeling van de Kadernota 2014-2017. Het restant was aangehouden als behoedzaamheidsbuffer. Er is gedurende het jaar 2013 geen gebruikgemaakt van deze buffer.

3. Reservering Overig

De reservering Overig bestond uit de stelpost Onvoorzien. De stelpost Onvoorzien ad € 0,5 mln was bedoeld ter dekking van onvoorziene ontwikkelingen. Een bedrag van € 0,2 mln was gebruikt ter dekking van de incidentele bezuiniging 2013 in de Najaarsnota. De overige middelen waren bedoeld om gedurende het jaar eventuele onvoorziene ontwikkelingen op te vangen.