Paragraaf Subsidies

Op 8 oktober 2008 is de (herziene) Algemene subsidie verordening (Asv) door PS vastgesteld. Nadien is deze in december 2010 en in september 2011 gewijzigd. De subsidies in deze paragraaf zijn gebaseerd op grond van de volgende artikelen:

  1. Artikel 3, lid 1: GS kunnen boekjaar- en projectsubsidies verstrekken voor activiteiten die passen binnen de programma's die zijn opgenomen in de desbetreffende begroting;
  2. Voor activiteiten die passen binnen de programma's van de desbetreffende Begroting kunnen GS naast artikel 3 subsidies verstrekken conform artikel 4, sub c: indien in de begroting de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld, zijn vermeld;
  3. GS kunnen per boekjaar subsidies verstrekken aan rechtspersonen conform artikel 27, lid 1, sub b: in die gevallen waarin de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld, in de begroting zijn vermeld.

In overeenstemming hiermee en in relatie met de subsidieregelingen die door GS zijn vastgesteld, werden de subsidieplafonds voor het tijdvak 1 juli 2011 tot 30 september 2011 via de Kadernota 2013-2016 door PS vastgesteld. Voor projectsubsidies (artikel 34 Asv) vindt bij de vaststelling van de begroting eventueel een vaststelling van een 2e tranche van de subsidieplafonds 2013 plaats. De aanvragen die hierop betrekking hebben lopen van 1 december 2012 tot en met 28 februari 2013 (artikel36, lid 1, Asv). Daarnaast zijn er subsidies gebaseerd op de Brede Doel Uitkering Verkeer en Vervoer (BDU). De subsidieplafonds worden ook door PS vastgesteld. Daarnaast worden in deze paragraaf de begrotingssubsidies 2013 vastgesteld. Alle daarbij behorende budgetten maken onderdeel uit van de begroting 2013.

In de onderstaande tabellen zijn desubsidieplafonds voor het jaar 2013 opgenomen. Op basis van de Notitie Bezuinigingen op subsidies, zoals deze door Provinciale Staten (PS) op 9 november 2011 is vastgesteld, zijn subsidieplafondsmet ingang van 2012 heroverwogen. Nadien is op deze notitie een voortgangsrapportage Bezuinigingen op subsidies dd. mei 2012 gevolgd. De notitie en de voortgangsrapportage leiden tot een tweede (nu concreet voor het jaar 2013) neerwaartse bijstelling van een aantal subsidieplafonds als onderdeel van de eerder aangekondigdetaakstelling op subsidies.

In de maximaal te subsidiëren bedragen is voor loon- en prijscompensatie voor 2013 voor de regionale omroepen en boekjaarsubsidies landelijk gebied (paragraaf 2.2) respectievelijk 1,31% en 2% begrepen. Van de subsidies op het gebied van Jeugdzorg (doel 4.3), die grotendeels worden gefinancierd uit rijksbijdragen, wordt de prijscorrectie in het najaar 2012 door het Rijk bekend gemaakt. Voor de rest van de organisaties is een loon-prijscompensatie toegepast van 0 (nul) %.

 

Begrotingssubsidies

Ter toelichting dienen de volgende opmerkingen:

  1. De boekjaarsubsidies voor de jeugdzorginstellingen worden niet meer onder de begrotingssubsidies opgenomen. Dit omdat deze subsidies worden verleend op basis van de subsidieregeling jeugdzorg. De bedragen voor deze instellingen zijn als één totaal bedrag in de volgende tabel opgenomen. De subsidies per instelling voor de jeugdzorg worden opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Jeugd.
  2. Op basis van nadere besluitvorming over de subsidieverlening voor het Kunstgebouw is de ingangsdatum van de bezuiniging opgeschort.. Dit heeft effect voor het opgenomen bedrag voor deze instelling.
  3. Er zijn op basis van de bestuurlijke afspraken en de afbouw van RAS 2009-2012 voor diverse regio’s begrotingssubsidies opgenomen (zie 4.3 in onderstaande tabel).

In de onderstaande tabel zijn de begrotingssubsidies voor het jaar 2013 opgenomen.

Programma

Doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren bedrag

1

1.1

Gemeente Westland (toezichthouders en reddingsbrigade zandmotor)

215.000

1

1.1

Veiligheidsregio Haaglanden (coördinerende taken zandmotor)

45.000

1

1.2

Hoogheemraadschap van Rijnland

180.000

1

1.2

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

11.226

1

1.2

Waterschap Hollandse Delta (Dordtse Biesbosch)

583.749

1

1.4

Consulentschap IVN-Zuid Holland

324.114

1

1.5

Recreatieschap Midden Delfland

675.682

2

2.2

Gemeente Delft (spoortunnel)

6.000.000

2

2.2

Fietsersbond

40.932

2

2.3

Rederij Naco b.v.

287.223

2

2.3

Gemeente Gorinchem (uitvoering veernetwerk)

161.534

2

2.4

Natuur- en Milieufederatie Zuid Holland

500.000

3

3.4

Kennisalliantie

529.540

3

3.4

Medical Delta

200.000

3

3.4

West Foreign Investement Agency (WFIA)

241.921

3

3.4

Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme (ZHBT)

534.930

4

4.4

Sportservice Zuid Holland

605.642

4

4.4

Sensoor Zuid-Holland Noord

216.601

4

4.4

Sensoor Zuid-Holland Zuid

365.874

4

4.4

Stichting Tympaan Instituut

1.735.983

4

4.4

Stichting Zorgbelang Zuid-Holland

3.013.498

4

4.4

Verzetsmuseum

148.500

4

4.4

Stichting JSO - Jeugd

2.787.287

4

4.4

Stichting JSO - Wmo

4.647.370

4

4.3

Regio Holland Rijnland

728.133

4

4.3

Stadsgewest Haaglanden

25.000

4

4.3

Regio Midden Holland

391.640

4

4.3

Stadsregio Rotterdam

25.000

4

4.3

Regio Zuid, Subregio Goeree-Overflakkee

132.161

4

4.3

Regio Zuid, Subregio Drechtsteden

435.816

4

4.3

Regio Zuid, Subregio Alblasserwaarde Vijfheerenlanden

250.453

4

4.3

Regio Zuid, Subregio Hoeksche Waarde

177.389

4

4.5

Erfgoedhuis Zuid-Holland

1.644.843

4

4.5

Jeugdtheaterhuis Zuid Holland

200.000

4

4.5

Kunstgebouw

2.438.762

4

4.5

TheatergroepMAX

0

4

4.5

Zuid-Hollandse Popunie

143.932

4

4.6

Probiblio

5.000.139

4

4.6

RTV Rijnmond

9.680.684

4

4.6

RTV West

9.700.447

4

4.5

SKR/S.E.O.P.

77.786

4

4.5

Bevrijdingsfestival

23.218

4

4.5

Kastelenstichting Holland en Zeeland

174.831

       
   

Totalen

55.301.840

 

2e tranche Project- en boekjaarsubsidies 2013

Ter toelichting dienen de volgende opmerkingen:

a. De onder de Asv vallende subsidieregelingen kennen geen eenduidig tijdstip van indiening van subsidieaanvragen. Daarom is in het ene geval in de tabel sprake van een subsidieplafond 1e of 2e tranche en in het andere geval sprake van een totaal subsidieplafond.

b. Indien bij de verlening van subsidies rangschikking aan de orde is, is dit vermeldt in de betreffende subsidieregeling.

c. Voor de onder 1.6.10 geldende Subsidieregeling Landelijk Gebied Zuid-Holland stellen GS daar waar nodig deelplafonds aan PS voor (conform art. 7, lid 2, Asv doen GS hier mededeling van).

d. In verband met de ILG-onderhandelingen worden voor de onder de subsidieregeling 1.6.10 vallende deelplafonds voor par. 3.1 art. 42 lid 1 en 2, par. 3.3, par. 3.5, par. 3.9 t/m 3.23, par. 3.25 t/m 3.29 geen bedragen opengesteld. Voor par. 3.10 geldt dat hiervoor wel een plafondbedrag wordt opengesteld, dekking hiervoor vindt plaats uit de reserve groene ambities.

e. Onder de subsidieregeling 1.6.10 paragraaf 3.6. en 3.8 worden de subsidies voor de 1e tranche 2013 verleend, voor de 2e tranche 2013 zijn nieuwe subparagrafen, respectievelijk 3.6A en B en 3.8A en B van toepassing.

f. Voor de subsidieregeling 1.6.12 molens Zuid Holland komen voor de instandhoudingregeling, die een periode van 6 jaar beslaat en waarvoor alle molens in Zuid Holland een onderhoudsplan op dienen te stellen de subsidieaanvragen geheel ten laste van het subsidieplafond 2013. De exploitatielasten hiervan komen ten laste van de betreffende jaarschijf in de meerjarenbegroting.

g. Voor de subsidieregeling 1.6.13 Herstructurering/ontwikkeling bedrijventerreinen Zuid-Holland worden voor 2013 geen middelen meer beschikbaar gesteld. De provincie heeft namelijk haar prestatieafspraken voor het herstructureren van 820 ha ruim gehaald.

h. Voor de subsidieregeling 1.6.13 par. 3.13 Planvorming bedrijventerreinen wordt nog wel een deelplafondbedrag geraamd.

i. Voor de subsidieregeling 1.6.17 Jeugdzorg Zuid Holland zijn in lijn met het Hoofdlijnenakkoord voor de themas buiten provinciale plaatsingen, innovatie, projecten vraag-aanbod jeugdzorg, transitie, kwetsbare jongeren en impuls kwaliteitsverbetering en vraag en aanbod afzonderlijke deelplafonds opgenomen. Tevens zijn voor de binnen Zuid Holland en landelijk werkende instellingen totaal bedragen voor de boekjaarsubsidies opgenomen.

j. Voor de uitvoeringsregeling 1.6.20 Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer wordt in 2013 vanwege bezuinigingen op de rijksbijdrage een lager plafond voorzien dan in 2012.

k. Voor de subsidieregeling 1.6.28 Cofinanciering Operationeel Programma Landsdeel West wordt voor 2013 geen subsidieplafond opgenomen. Voor het Uitvoeringsprogramma Economische Agenda Zuidvleugel heeft de provincie zich samen met de Zuidvleugelpartners gecommitteerd aan de uitvoering van 22 projecten. Voor deze uitvoering is in 2012 een plafond van € 11,0 mln. Opgenomen (zie Voorjaarsnota 2012).

l. Voor de subsidieregeling 1.6.36 restauratie van rijksmonumenten met als doel: het door het Rijk gedecentraliseerde rijksmiddelen ten behoeve van het behoud van rijksmonumenten wordt een subsidieplafond van € 1.514.381 opgenomen.

m. Voor de subsidieregeling Sanering en bemiddeling verspreide glastuinbouw Zuid Holland zijn voor de sanering en de bemiddeling afzonderlijke deelplafonds opgenomen.

In onderstaande tabel worden de subsidieplafonds 2e tranche 2013 voor de project- en boekjaarsubsidies weergegeven.

Subsidie-regeling nr.

Paragraaf

Titel van de regeling

Doel

Totaal subsidie-plafond 2012

Subsidie­ plafond 1e tranche 2013

Subsidie­ plafond 2e tranche 2013

Totaal subsidie-plafond 2013

1.6.03

 

Subsidieregeling kwaliteitsbevordering openbaar vervoer Zuid-Holland

2.3

2.030.000

   

40.000

1.6.06

 

Subsidieregeling bodemsanering voormalige gasfabrieksterreinen Zuid-Holland

3.3

7.000.000

   

7.000.000

1.6.10

 

Subsidieregeling landelijk gebied Zuid-Holland

          
 

2.1

Boekjaarsubsidie natuur- en landschapsbeheer in net cultuurlandschap

1.5

880.000    

710.924

 

2.2

Boekjaarsubsidies terreinbeheer door natuurbeschermingsorganisaties

1.4

1.642.397

   

1.637.100

 

2.3

Boekjaarsubsidies voet- en fietsveren met een regionale functie

1.3

53.500

   

53.500 

 

2.4

Boekjaarsubsidies Structurele activiteiten ter uitvoering van het provinciale faunabeleid als bedoeld in de Flora- en faunawet

1.4

145.000

   

149.000

 

2.5

Boekjaarsubsidie, proefproject 'boeren voor natuur' in polder Biesland

1.5

139.422

   

139.422

 

3.1, art. 42, lid 1

Projectsubsidie Verwerving en inrichting (provinciale) ecologische verbindingen (EHS)

1.4

0

0

0

0

 

3.1, art. 42, lid 2

Projectsubsidie Verwerving en inrichting (provinciale) ecologische verbindingen (EHS)

1.4

0

0

0

0

 

3.3

Projectsubsidies Milieutekorten in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) gebieden

1.4

0

0

0

0

 

3.4

Projectsubsidies Maatregelen in de ecologische hoofdstructuur

1.4

180.000

180.000

0

180.000


3.5

Projectsubsidie soortenbeleid Leefgebied

1.4

0

0

0

0

 

3.6

Projectsubsidie Natuurbeschermingswet

1.4

0

135.000

0

135.000


3.6A

Projectsubsidie ingevolge art. 10 Natuurbeschermingswet 1998

1.4

160.000

0

0

0


3.6B

Projectsubsidie ingevolge art. 10a Natuurbeschermingswet 1998

1.4

130.000

0

130.000

130.000

 

3.7

Projectsubsidie landelijke routenetwerken

1.3

0

274.250

0

274.250

 

3.8

Projectsubsidie Ontsluiting landelijk gebied; wandelen over boerenland

1.3

180.000

90.000

0

90.000

 

3.8 A

Projectsubsidie Wandelroutenetwerk

1.3

0

0

170.000

170.000


3.8 B

Projectsubsidie wandelen over boerenland

1.3

0

0

90.000

90.000

 

3.9

Projectsubsidie POP2-maatregel 111 (Beroepsopleiding en voorlichting)

1.5

287.500

0

0

0

 

3.10

Projectsubsidie POP2-maatregel 125 (infrastructuur voor de ontwikkeling/aanpassing van de land- en bosbouw)

1.5

0

0

400.000

400.000

 

3.11

Projectsubsidie POP2-maatregel 216 (niet productieve investeringen, verdrogingsbestrijding)

1.5

395.000

0

0

0

 

3.11

Projectsubsidie POP2-maatregel 216 onderdeel A3 Waterbeheer

1.5

1.090.000

0

0

0

 

3.12 t/m 3.14

3.16 t/m 3.18

Projectsubsidies POP2 maatregel 311, 312, 313, 323 en 341

1.5

3.780.000

0

0

0

 

3.15

Projectsubsidie POP2-maatregel 321 (Basisvoorzieningen voor economie en plattelandsbevolking)

1.5

280.000

0

0

0

 

3.19 t/m 3.23

Projectsubsidies POP2 Leaderaanpak maatregelen 411, 412, 413, 421 en 431

1.5

1.800.000

0

0

0

 
 

3.24

Projectsubsidie Gebiedsgerichte ontwikkeling van groenblauwe diensten

1.5

200.000

100.000

100.000

200.000

 

3.25

Projectsubsidie Ontwikkelen en instandhouding Nationale Landschappen

1.5

0

0

0

0

 

3.26

Projectsubsidie Akkerrandenregeling

1.5

300.000

250.000

0

250.000


3.27

Projectsubsidie Stimuleren regionaal landschapsbeleid

1.5

300.000

0

0

0

 

3.28

Projectsubsidie voor het versterken van de leefbaarheid en sociaal-economische vitaliteit in het landelijk gebeid

1.5

0

0

0

0


3.29

Projectsubsidie voor het onderhoud van landschapselementen

1.5

139.594

0

185.425

185.425

 

3.30

Projectsubsidie ter uitvoering van de verplichtingen van het Rijk, die initieel zijn overgegaan op de provincie bij WILG

1.5

0

0

0

0

1.6.12

 

Subsidieregeling molens Zuid-Holland

4.5

754.820

   

3.420.000

1.6.13

2.3

Herstructurering/ontwikkeling bedrijventerreinen

3.4

10.000.000

0

0

0

1.6.13

3.13

Planvorming Bedrijventerreinen

3.4

1.000.000

500.000

500.000

1.000.000

1.6.17

 

Subsidieregeling Jeugdzorg Zuid-Holland

 

4.844.579

      
 

2

Boekjaarsubsidies jeugdzorginstellingen binnen Zuid Holland

4.3

     

106.975.131

 

2

Boekjaarsubsidies Landelijk werkende instellingen

4.3

     

3.602.107

 

3

Buiten provinciale plaatsingen

4.3

0

   

1.500.000

 

3

Innovatie

4.3

0

   

1.135.023

 

3

Projecten vraag-aanbod jeugdzorg

4.3

0

   

500.000

 

3

Transitie jeugdzorg / transformatie

4.3

0

   

2.723.614

 

3

Kwetsbare jongeren

4.3

0

   

289.934

 

3

Impuls kwaliteitsverbetering en vraag en aanbod

4.3

0

   

4.285.296

1.6.20

 

Uitvoeringsregeling brede doeluitkering verkeer en vervoer

2.2

90.000.000

   

87.400.000

          

1.6.27

 

Subsidieregeling Programmafinanciering lokale luchtkwaliteitsmaatregelen

2.4

21.000.000

   

20.325.000

1.6.28

 

Subsidieregeling Cofinanciering Operationeel Programma Landsdeel West

3.4

11.000.000

0

0

0

1.6.30

 

Subsidieregeling externe veiligheid 2011-2014 Zuid-Holland

2.4

3.000.000

   

3.000.000

1.6.33

 

Subsidieregeling sanering verspreide glastuinbouw 2012

3.1

8.000.000

   

0

1.6.35

 

Subsidieregeling sanering en bemiddeling verspreide glastuinbouw Zuid Holland: sanering

3.1

0

   

412.254

   

bemiddeling

3.1

0

   

580.000

1.6.36

 

Subsidieregeling restauratie van rijksmonumenten

4.5

0

 

1.514.381

1.514.381

1.6.37

 

Subsidieregeling cultuurnetwerkers Zuid Holland

4.5

0

   

176.000

                
   

Totalen

       

250.673.361

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Voorjaarsnota 2013.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2013.

Op 1 juli 2013 is het Uniform Subsidiekader (USK) in werking getreden. Dit houdt in dat vanaf dat moment, conform de richtlijnen die hiervoor vanuit het Rijk zijn aangegeven, subsidies worden verstrekt. De inzet van het USK is lastenverlichting. Met het USK zijn zowel de aanvrager als de subsidieverstrekker minder tijd kwijt aan het subsidieproces, in het bijzonder voor wat betreft de verantwoording over de verstrekte subsidie. Door doelgericht te controleren en uit te gaan van verantwoord vertrouwen is het USK gebaseerd op drie arrangementen, namelijk:

  • subsidies tot € 25.000;

  • subsidies van € 25.000 tot € 125.000;

  • subsidies van € 125.000 en hoger.

De subsidies onder de € 25.000 worden niet meer altijd gecontroleerd en wanneer zij dat wel worden, dan richt de controle zich louter op de prestaties. De tweede categorie wordt alleen op prestaties gecontroleerd en de derde categorie van subsidies boven de € 125.000 wordt zowel financieel als op prestatie gecontroleerd. Tevens is beleid ontwikkeld op onder andere het misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies en zijn procedures aangepast en opnieuw beschreven.

De Algemene subsidieverordening (Asv) en de subsidieregelingen zijn hierop aangepast. Alle aanvragen die vanaf 1 juli 2013 binnen zijn gekomen vallen in principe onder het nieuwe regime. Er zijn enkele uitzonderingen: hogere wetgeving van het Rijk en Europa gaat boven provinciale wetgeving. Vanuit dit principe vallen subsidies buiten het USK als ze op basis van een specifieke uitkering worden verstrekt en onder het verantwoordingsregime van SiSa (Single Information Single Audit) en Europese subsidies vallen.

De aanvragen van voor 1 juli 2013 werden nog op basis van de oude systematiek afgehandeld.

In overeenstemming met het bovenstaande en in relatie met de subsidieregelingen die door het college zijn vastgesteld, wordt in deze paragraaf verantwoording afgelegd over de benutting van de subsidieplafonds. In de tabellen is per subsidieregeling een plafondbedrag opgenomen, dat bij de Begroting 2013 is vastgesteld en zo nodig tussentijds is bijgesteld. Indien er sprake is van een significante over- of onderschrijding van een plafond is onderaan de betreffende tabel een toelichting opgenomen.

In deze paragraaf wordt eveneens over de toegekende project- en boekjaarsubsidies waarvoor geen subsidieplafonds zijn vastgesteld en de begrotingssubsidies verantwoording afgelegd. Daarnaast doen wij verslag over de verleende incidentele subsidies.

De informatie is gebaseerd op de uitvoering van motie 301: het openbaar subsidieregister. Dit openbaar subsidieregister wordt sinds juni 2012 op de website van de provincie gepubliceerd.

Het openbaar subsidieregister geeft inzicht in de verleende subsidies. De financiële gevolgen van de subsidieverlening kunnen zich over meerdere jaren uitstrekken.

Via de publicatie van het openbaar subsidieregister op de website vindt er een specificatie plaats van de aanvragers, de naam van de subsidieregeling en het toegekende subsidiebedrag.

1.1. Tabel project- en boekjaarsubsidies 2013 waarvoor wel subsidieplafonds werden vastgesteld

Ter toelichting vooraf: in het aantal ontvangen aanvragen in de onderstaande tabel kunnen aanvragen begrepen zijn die door de aanvrager later zijn ingetrokken. Hiervoor is geen afzonderlijke kolom in de tabel opgenomen. In die gevallen komt het totaal van het aantal toegekende, afgewezen en onderhanden subsidies niet overeen met het totaal aantal ontvangen aanvragen. Dit geldt tevens voor de opgenomen bedragen.

1.1. Tabel project- en boekjaarsubsidies 2013

Toelichting op de afwijking van de subsidieplafonds 2013

Overschrijdingen

Hieronder worden grote overschrijdingen (> € 0,1 mln) van de subsidieplafonds toegelicht.

Subsidie
regeling
nummer

Para-graaf

Titel van
de regeling

Extra rijks-middelen

Loon- en prijs-
compensatie

Andere oorzaken

1.6.12

 

Molens

   

Provinciale Staten hebben bij de vaststelling van de Beleidsvisie Cultureel Erfgoed in 2012 expliciet besloten jaarlijks € 364.000 aan het budget voor molensubsidies toe te voegen en daarmee impliciet het bijbehorende plafond te verhogen. Het plafond is ten onrechte op het oorspronkelijke niveau blijven staan.

Onderschrijdingen

Hieronder worden de grote onderschrijdingen (> € 0,1 mln) toegelicht. In onderstaande tabel zijn minder of geen aanvragen met een X aangegeven. Bij andere oorzaken wordt een toelichting gegeven.

Subsidie­regeling nummer

Paragraaf

Titel van de subsidieregeling

Minder / geen aanvragen

Andere oorzaken

1.6.06

 

Bodemsanering voormalige gasfabrieksterreinen Zuid-Holland

X

 

1.6.10

2.2

Boekjaarsubsidies terreinbeheer door natuurbeschermingsorganisaties

 

In het subsidieplafond 2013 is een bedrag van € 320.000 voorzien voor subsidiëring van algemene terreinvoorzieningen. Dit onderdeel is met ingang van 2012 als subsidie komen te vervallen. Het plafond is daarop niet aangepast.

1.6.10

3.4

Projectsubsidies Maatregelen in de Ecologische Hoofdstructuur

X

 

1.6.10

3.6B

Projectsubsidie ingevolge art. 10a Natuurbeschermingswet 1998

X

 

1.6.10

3.8A

Projectsubsidie voor aanleg en inrichting Wandelroutenetwerk Zuid-Holland 2010‑2020

X

Daarnaast is een aantal aanvragen nog onderhanden.

1.6.10

3.10

Projectsubsidie POP2-maatregel 125 (infrastructuur voor de ontwikkeling/ aanpassing van de land- en bosbouw)

 

Een aantal aanvragen is nog onderhanden.

1.6.10

3.19 t/m 3.23

Projectsubsidies POP2 Leaderaanpak maatregelen 411, 412, 413, 421 en 431

 

Een aantal aanvragen is nog onderhanden.

1.6.10

3.24

Projectsubsidie Gebiedsgerichte ontwikkeling van groenblauwe diensten

X

 

1.6.10

3.30

Projectsubsidie ter uitvoering van de verplichtingen van het Rijk, die initieel zijn overgegaan op de provincie bij WILG

 

Bij de vaststelling van het subsidieplafond is rekening gehouden met het volledig intrekken en opnieuw (lager) verlenen van deze subsidies. Uiteindelijk is een aantal subsidies toch vastgesteld in plaats van ingetrokken. Hierdoor behoefden die subsidies niet opnieuw te worden verleend.

1.6.10

3.31

Projectsubsidie grootschalige proef van onderwaterdrainage

X

 

1.6.13

3.13

Planvorming Bedrijventerreinen

X

 

1.6.17

1, 2 en 3

Jeugdzorg Zuid-Holland

 

Par.1: De geconstateerde afwijking van ‘Boekjaarsubsidies Landelijk werkende instellingen’ had ten laste van deze titel van de regeling moeten komen. De verdere overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door bijstelling van de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) 2013. Deze is wel beschikt, maar niet in het subsidieplafond opgenomen.

Par. 2: De geconstateerde afwijking is wel als subsidie beschikt. Echter ten laste van ‘Boekjaarsubsidies jeugdzorginstellingen binnen Zuid‑Holland'.

Par. 3: buiten provinciale plaatsingen: er zijn minder cliënten buiten Zuid‑Holland geplaatst dan was verwacht.

Par. 3: Innovatie: de jeugdzorginstellingen hebben minder subsidie aangevraagd voor innovatieve activiteiten in 2013. Jeugdzorginstellingen richten zich vooral op transitie/transformatie jeugdzorg.

Par. 3: Projecten vraag-aanbod Jeugdzorg: de provincie staat maximaal 5% afwijking tussen zorgaanbod en vraag naar jeugdzorg toe. In 2013 bedroeg de afwijking 2,7%, waardoor minder subsidie voor projecten vraag-aanbod is aangevraagd.

Extra investeren in capaciteit zorgaanbod betekent een grotere afbouw bij transitie jeugdzorg vanwege de met de transitie gepaard gaande rijks- bezuinigingen.

Par. 3: Transitie jeugdzorg/transformatie en kwetsbare jongeren: het jaar 2013 was het eerste jaar dat deze kosten geraamd moesten worden. Dit was aan de voorkant moeilijk in te schatten.

Par. 3: Impuls kwaliteitsverbetering en vraag en aanbod: de provincie staat maximaal 5% afwijking tussen zorgaanbod en vraag naar jeugdzorg toe. In 2013 bedroeg de afwijking 2,7%, waardoor minder subsidie voor vraag en aanbod is aangevraagd. Tevens richten de jeugdzorginstellingen zich vooral op transitie / transformatie jeugdzorg.

Extra investeren in capaciteit zorgaanbod betekent een grotere afbouw bij transitie jeugdzorg vanwege de met de transitie gepaard gaande rijks­bezuinigingen.

1.6.20

 

Uitvoeringsregeling brede doeluitkering verkeer en vervoer

 

In de begroting van dit jaar was het oorspronkelijke subsidieplafond van

€ 87,4 mln opgenomen. Het subsidieplafond is bij de Voorjaarsnota verhoogd met € 17,6 mln tot € 105,0 mln. Dit sloot aan bij het bestedingsplan BDU. Uiteindelijk blijken er voor € 82,6 mln aan aanvragen in 2013 afgehandeld te zijn. Voor een bedrag van € 0,3 mln zijn aanvragen nog in behandeling. Door de jaarlijks in hoogte verschillende toekenningen binnen de BDU blijven er jaarlijks verschillen tussen het geraamde subsidieplafond en de toegekende subsidies. Het verschil van € 22,4 mln heeft geen consequenties voor de uitvoering van de BDU omdat de middelen beschikbaar blijven in programma 2, doel 2.3 in de OVP BDU.

1.6.27

 

Programmafinanciering lokale luchtkwaliteitsmaatregelen

 

Subsidies zijn in 2012 meerjarig verleend. Zie de Jaarrekening 2012.

1.6.35

 

Sanering en bemiddeling verspreide glastuinbouw: sanering

 

De onderschrijding is veroorzaakt door een afgewezen subsidieaanvraag en een subsidieaanvraag werd lager verleend dan aanvankelijk geraamd.

1.6.41

 

Milieumaatregelen binnenvaart Zuid Holland

 

Een aantal subsidieontvangers heeft de verleende subsidie teruggegeven. Dit heeft geleid tot intrekking van subsidies. Dit gebeurde nadat het subsidieplafond bereikt was en de geweigerde subsidieaanvragen al verzonden waren. In de tijd gezien konden de geweigerde subsidiebedragen niet meer alsnog worden toegekend.

1.6.55

 

Asbest eraf, zonnepanelen erop

X

 

1.2. Tabel project- en boekjaarsubsidies 2013 waarvoor geen subsidieplafonds werden vastgesteld

Er is voor een aantal subsidieregelingen geen subsidieplafond in 2013 vastgesteld. Deze subsidies zijn verleend conform wet- en regelgeving. Er bestond wel toereikend budget om deze subsidies te kunnen verlenen. In onderstaande tabel wordt hierover informatie verstrekt. Voor de subsidieregeling 1.6.10 par. 3.31 werden twee subsidieaanvragen ingetrokken, dit gold eveneens voor de subsidieregeling Fietsprojecten 2012 en 2013.

(Bedragen x € 1)

Subsidie-regeling

Par.

Titel van de regeling

Doel

Ontvangen aanvragen

Toegekende subsidies

Onderhanden aanvragen

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

    

1.6.34

 

Fietsprojecten 2012 en 2013

2.2

45

13.185.587

26

3.816.102

19

9.369.485

1.6.59

 

Uitvoeringsregeling Groen (URG)

1.5

43

12.804.543

30

10.713.888

11

894.095

   

Totaal

 

88

25.990.130

56

14.529.990

30

10.263.580

1.2. Tabel project- en boekjaarsubsidies 2013 waarvoor geen subsidieplafonds werden vastgesteld

Er is voor een aantal subsidieregelingen geen subsidieplafond in 2013 vastgesteld. Deze subsidies zijn verleend conform wet- en regelgeving. Er bestond wel toereikend budget om deze subsidies te kunnen verlenen. In onderstaande tabel wordt hierover informatie verstrekt. Voor de subsidieregeling 1.6.10 par. 3.31 werden twee subsidieaanvragen ingetrokken, dit gold eveneens voor de subsidieregeling Fietsprojecten 2012.

(Bedragen x € 1)

Subsidie-regeling

Par.

Titel van de regeling

Doel

Ontvangen aanvragen

Toegekende subsidies

Onderhanden

aanvragen

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

1.6.34

 

Fietsprojecten

2.2

45

13.185.587

26

3.816.102

19

9.369.485

1.6.59

 

Uitvoeringsregeling Groen (URG)

1.5

43

12.804.543

30

10.713.888

11

894.095

   

Totaal

 

88

25.990.130

56

14.529.990

30

10.263.580

1.3. Tabel begrotingssubsidies 2013

In de tabel worden overschrijdingen en onderschrijdingen van hoger dan € 10.000 ten opzichte van de subsidieplafonds toegelicht.

(Bedragen x € 1)

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren bedrag

Toegekend

Afwijking

Reden van de afwijking

Gemeente Westland (toezichthouders en reddingsbrigade Zandmotor)

241.500

236.037

5.463

 

Veiligheidsregio Haaglanden (coördinerende taken Zandmotor)

45.000

43.589

1.411

 

Hoogheemraadschap van Rijnland

180.000

0

180.000

In 2010 meerjarig verleend

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

11.226

0

11.226

In 2010 meerjarig verleend

Waterschap Hollandse Delta (Dordtse Biesbosch)

583.749

0

583.749

In 2010 meerjarig verleend

Recreatieschap Midden Delfland

2.166.685

2.166.685

0

 

Gemeente Delft (spoortunnel)

6.000.000

6.000.000

0

 

Fietsersbond

40.932

40.932

0

 

Arriva NL (sociale veiligheid)

431.200

431.200

0

 

Conexxion Water (voorheen Rederij Naco b.v.)

287.223

287.223

0

 

Gemeente Gorinchem (uitvoering verennetwerk)

157.594

157.549

45

 

Natuur- en Milieufederatie Zuid Holland

500.000

457.000

43.000

Minder verleend

Consulentschap IVN-Zuid Holland

324.114

324.114

0

 

Kennisalliantie

529.540

517.500

12.040

Minder aangevraagd

Medical Delta

200.000

100.000

100.000

Minder aangevraagd

West Foreign Investement Agency (WFIA)

241.921

230.000

11.921

Minder aangevraagd

Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme (ZHBT)

534.930

534.930

0

 

Sportservice Zuid Holland

605.642

605.600

42

 

Sensoor Zuid-Holland Noord

216.601

216.601

0

 

Sensoor Zuid-Holland Zuid

365.874

365.874

0

 

Stichting Tympaan Instituut

1.735.983

1.735.983

0

 

Stichting Zorgbelang Zuid-Holland

3.013.498

3.013.498

0

 

Verzetsmuseum

148.500

148.500

0

 

Stichting JSO - Jeugd

2.787.287

2.787.284

3

 

Stichting JSO - Wmo

4.647.370

4.647.370

0

 

Regio Holland Rijnland

728.133

728.133

0

 

Stadsgewest Haaglanden

25.000

0

25.000

Niet aangevraagd

Regio Midden Holland

391.640

391.640

0

 

Stadsregio Rotterdam

25.000

0

25.000

Niet aangevraagd

Regio Zuid, subregio Goeree-Overflakkee

132.161

132.161

0

 

Regio Zuid, subregio Drechtsteden

435.816

435.816

0

 

Regio Zuid, subregio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

250.453

250.453

0

 

Regio Zuid, subregio Hoeksche Waard

177.389

177.389

0

 

Erfgoedhuis Zuid-Holland

1.644.843

1.644.843

0

 

Jeugdtheaterhuis Zuid Holland

200.000

200.000

0

 

Kunstgebouw

2.438.762

2.438.762

0

 

TheatergroepMAX

0

0

0

 

Zuid-Hollandse Popunie

143.932

143.932

0

 

ProBiblio

5.000.139

5.000.139

0

 

RTV Rijnmond

9.680.684

9.680.684

0

 

RTV West

9.700.447

9.700.447

0

 

SKR/S.E.O.P.

77.786

77.786

0

 

Bevrijdingsfestival

23.218

23.218

0

 

Kastelenstichting Holland en Zeeland

174.831

174.831

0

 

Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid West

20.000

20.000

0

 
     

 

 

Totalen

57.266.603

56.267.703

998.900

 

1.4. Tabel incidentele subsidies 2013

Naast project-, boekjaar- en begrotingssubsidies werden er ook incidentele subsidies verleend. Deze subsidies lopen in principe over de relevante programma's in de begroting. Subsidieplafonds zijn daarvoor niet aan de orde. Een specificatie van de verleende incidentele subsidies is te vinden in het Openbaar Subsidieregister 2013. Eén aanvraag voor een incidentele subsidie werd ingetrokken.

(Bedragen x € 1)

Subsidie-regelingnr.

Titel van de regeling

Doel

Ontvangen aanvragen

 

 

Toegekende subsidies

 

 

Afgewezen subsidies

 

 

Onderhanden

 

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Aantal

1.6.01

Algemene subsidieverordening

diversen

40

48.411.572

19

46.566.879

17

1.715.744

4

In het bedrag van de toegekende subsidies is € 17,75 mln begrepen als projectsubsidie voor het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard te Ridderkerk. Hiervoor is een specifieke uitkering ontvangen.