Paragraaf Duurzaamheid

De paragraaf Duurzaamheid maakt sinds de Begroting 2010 onderdeel uit van de begrotingscyclus. De paragraaf Duurzaamheid is een visuele weergave van een selectie van doelen die in de begroting staan.

Bij het opstellen van deze paragraaf is een balansbenadering gebruikt. Concreet gaat het om het vinden van een balans tussen sociaal-culturele, ecologische en economische ontwikkeling (People, Planet en Profit). Per saldo wordt een evenwicht nagestreefd. Met het hanteren van deze balansbenadering wordt aangesloten bij de algemeen gangbare definitie van duurzaamheid, waarbij duurzame ontwikkeling aansluit op de behoeften van het heden zonder de behoeften elders of van toekomstige generaties in gevaar te brengen.

De nadruk in deze paragraaf ligt op politieke doelen uit het Hoofdlijnenakkoord die een relatie kunnen hebben met duurzaamheid. Bij het bereiken van deze doelen is duurzaamheid geen doel op zich, maar een aspect dat meegenomen kan worden. Er is gezocht naar de balans tussen een consistente paragraaf Duurzaamheid en een presentatie van actuele maatschappelijke doelen van dit college. Diverse ontwikkelingen zullen zich de komende decennia niet meer primair kenmerken door groei. Daarbij komt sturing op kwaliteit meer centraal te staan.

Er is gekozen voor doelen en Effectindicatoren:

  • waarop het provinciale beleid duidelijk invloed heeft;
  • waarbij sprake is van een afweging tussen People, Planet en Profit.

De prestaties van de provincie worden zichtbaar door het tonen van de voortgang op de geselecteerde indicatoren. Het doelbereik wordt ook zichtbaar gemaakt in een diagram, deze zal in de Jaarrekening 2013 gepresenteerd worden.

Uit de begroting zijn de volgende doelen geselecteerd met bijbehorende Effectindicatoren.

Thema

Maatschappelijk doel

Effectindicator

Toelichting

Water

Zuid-Holland veilig tegen overstromingen

Aantal inwoners getroffen door overstromingen

In het kader van waterveiligheid zet de provincie de duurzame versterking van de dijken onverminderd voort.

Water

Voldoende schoon en zoet water

Aantal (en percentage van) KRW-waterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet

In de provinciale verordening worden de regels voor de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater vastgelegd.

Recreatie

Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Procentuele jaarlijkse groei van recreatieplaatsen in Zuid-Holland

Recreatie biedt ruimte voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Door groene recreatie worden stad en land op een duurzame manier verbonden.

Natuur

Behoud van biodiversiteit

Ontwikkeling natuurkwaliteit in Zuid-Holland

De duurzame aanleg, inrichting en beheer van de Ecologische Hoofdstructuur is erop gericht biodiversiteit te behouden.

Mobiliteit

Adequaat regionaal vervoersaanbod

Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigerskilometers in provinciale busconcessies

Er wordt gestreefd naar het handhaven van het huidige niveau. Gezien de bezuinigingen op de BDU is dit een ambitieuze doelstelling.

Gezondheid

Beter leefmilieu met minder hinder

Procentuele jaarlijkse afname van het aantal blootgestelden boven de grenswaarden luchtkwaliteit in Zuid-Holland

Goede luchtkwaliteit is een essentiële voorwaarde voor een duurzame leefomgeving. De provincie heeft hier een wettelijke verantwoordelijkheid.

Economie

Een sterke regionale economie

Aantal hectare in gemeenten opgeleverde geherstructureerde bedrijventerreinen

In het kader van ruimtelijke kwaliteit zetten Gedeputeerde Staten deze collegeperiode in op herstructurering van bedrijventerreinen.

Energie

Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland

Jaarlijkse toename van het aantal toegevoegde megawatt gerealiseerde windenergie

De provincie faciliteert via haar ruimtelijk instrumentarium initiatieven voor duurzame energieopwekking, zoals wind, zon, waterkracht, biomassa en aardwarmte.

Cultuur

Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

Barometer culturele kwaliteit

Het is van belang dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van cultureel historisch erfgoed, zoals molens en landgoederen Daarom zet de provincie zich in voor behoud van dit erfgoed.

Effectindicator

nulmeting

2013

2014

2015

2016

Aantal inwoners getroffen door overstromingen

0

0

0

0

0

Aantal (en percentage van) KRW-waterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet (wordt eens in de drie jaar gemeten)

4 (3%)

-

-

8 (10%)

 

Procentuele jaarlijkse groei van recreatieplaatsen in Zuid-Holland

131.000

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

Ontwikkeling natuurkwaliteit in Zuid-Holland (index ten opzichte van 2011)

100

100

100

100

100

Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigerskilometers in provinciale busconcessies

465 miljoen kilometer

0

0

0

0

Procentuele jaarlijkse afname van het aantal blootgestelden boven de grenswaarden luchtkwaliteit in Zuid‑Holland

81.000[20]

10%

10%

70%

70%

Aantal hectare in gemeenten opgeleverde geherstructureerde bedrijventerreinen

75

125

125

150

150

Jaarlijkse toename van het aantal toegevoegde megawatt gerealiseerde windenergie

250

25

25

25

25

Barometer culturele kwaliteit (index ten opzichte van 2011)

100

102

106

110

110

door toepassing verfijnder rekenmodel is nulmeting vergeleken met 2012 naar boven bijgesteld

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Voorjaarsnota 2013.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2013.

De paragraaf Duurzaamheid is een weergave van een selectie van doelen die in de begroting staan. Deze paragraaf maakt sinds de Begroting 2010 onderdeel uit van de begrotingscyclus. De nadruk in deze paragraaf ligt op politieke doelen uit het Hoofdlijnenakkoord die een relatie kunnen hebben met duurzaamheid. Er is gekozen voor doelen en Effectindicatoren waarop het provinciale beleid duidelijk invloed heeft en waarbij sprake is van een afweging tussen ‘People, Planet en Profit’. Bij het bereiken van deze doelen is duurzaamheid geen doel op zich, maar een aspect dat meegenomen kan worden. Er is gezocht naar de balans tussen een consistente paragraaf Duurzaamheid en een presentatie van actuele maatschappelijke doelen van dit college. Diverse ontwikkelingen zullen zich de komende decennia niet meer primair kenmerken door groei. Daarbij komt sturing op kwaliteit meer centraal te staan.

De prestaties van de provincie worden zichtbaar door het tonen van de voortgang op de geselecteerde indicatoren. Uit de begroting zijn de volgende doelen geselecteerd met bijbehorende Effectindicatoren.

Thema

Maatschappelijk doel

Effectindicator

Toelichting

Water

Zuid-Holland veilig tegen overstromingen

Aantal inwoners getroffen door overstromingen

In het kader van waterveiligheid zet de provincie de duurzame versterking van de dijken onverminderd voort.

Water

Voldoende schoon en zoet water

Aantal (en percentage van) KRW-waterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet

In de provinciale verordening worden de regels voor de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater vastgelegd.

Recreatie

Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Procentuele jaarlijkse groei van recreatieplaatsen in Zuid-Holland

Recreatie biedt ruimte voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Door groene recreatie worden stad en land op een duurzame manier verbonden.

Natuur

Behoud van biodiversiteit

Ontwikkeling natuurkwaliteit in Zuid-Holland

De duurzame aanleg, inrichting en beheer van de Ecologische Hoofdstructuur is erop gericht biodiversiteit te behouden.

Mobiliteit

Adequaat regionaal vervoersaanbod

Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigerskilometers in provinciale busconcessies

Er wordt gestreefd naar het handhaven van het huidige niveau. Gezien de bezuinigingen op de BDU is dit een ambitieuze doelstelling.

Gezondheid

Beter leefmilieu met minder hinder

Procentuele jaarlijkse afname van het aantal blootgestelden boven de grenswaarden luchtkwaliteit in Zuid-Holland

Goede luchtkwaliteit is een essentiële voorwaarde voor een duurzame leefomgeving. De provincie heeft hier een wettelijke verantwoordelijkheid.

Economie

Een sterke regionale economie

Aantal hectare in gemeenten opgeleverde geherstructureerde bedrijventerreinen

In het kader van ruimtelijke kwaliteit zetten Gedeputeerde Staten deze collegeperiode in op herstructurering van bedrijventerreinen.

Energie

Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland

Jaarlijkse toename van het aantal toegevoegde megawatt gerealiseerde windenergie

De provincie faciliteert via haar ruimtelijk instrumentarium initiatieven voor duurzame energieopwekking, zoals wind, zon, waterkracht, biomassa en aardwarmte.

Cultuur

Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

Barometer culturele kwaliteit

Het is van belang dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van cultureel historisch erfgoed, zoals molens en landgoederen. Daarom zet de provincie zich in voor behoud van dit erfgoed.

Effectindicator

Doelbereik

Doel 2013

Prestatie 2013

Aantal inwoners getroffen door overstromingen als gevolgen van het falen van een waterkering

0

0

 

0

Aantal (en percentage van) KRW-waterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet (wordt eens in de drie jaar gemeten)

4 (3%)

X

4

Procentuele jaarlijkse groei van de

  • bezoekersaantallen

  • recreatieplaatsen in Zuid-Holland

 

23.500.000

131.000

 

+2%

+1,5%

+0,1%

+1,8%

Ontwikkeling natuurkwaliteit in Zuid-Holland op basis van Alterra-systematiek (index ten opzichte van 2011)

100

100

 

97

Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigerskilometers in provinciale busconcessies

465 miljoen kilometer

2%

n.n.b.

Procentuele jaarlijkse afname van het aantal blootgestelden boven de grenswaarden luchtkwaliteit in Zuid‑Holland

81.000[16]

10%

 

71%

Jaarlijks gerealiseerd percentage duurzame energie waaronder:

  • jaarlijkse toename van het aantal toegevoegde megawatt gerealiseerde windenergie

  • Jaarlijkse toename van het aantal toegevoegde megawatt gerealiseerd vermogen uit warmteprojecten

5%

 

250

 

 

150

7%

 

25

 

 

25

n.n.b.

 

21

 

 

100

Barometer culturele kwaliteit conform meetinstrument Tympaan instituut

100

102

 

100

Door toepassing van een verfijnder rekenmodel is de nulmeting vergeleken met 2012 naar boven bijgesteld.