Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Jaar-rekening

2012

Oorspron-kelijke Begroting

2013

Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN

Begroting na wijziging

Rekening 2013

Vergelijk Begroting na wijziging

Rekening 2013

Lasten

 

Programma

             

1

Groen en Water

118.816

197.926

31.540

-13.391

216.076

150.989

65.087

2

Mobiliteit en Milieu

363.422

413.556

9.813

3.213

426.582

385.414

41.168

3

Ruimte, Wonen en Economie

86.567

93.546

36.312

-21.800

108.057

93.038

15.019

4

Bestuur en Samenleving

213.373

206.976

4.599

-1.734

209.841

203.416

6.425

5

Integrale Ruimtelijke Projecten

21.091

3.596

13.693

-160

17.128

16.722

406

6

Middelen

8.025

12.440

-7.242

3.225

8.422

9.600

-1.178

Totaal Lasten

811.293

928.040

88.713

-30.647

986.106

859.179

126.927

Baten

 

Programma

             

1

Groen en Water

68.725

121.816

7.715

-876

128.655

164.803

36.148

2

Mobiliteit en Milieu

110.234

139.957

10.146

10.179

160.282

112.572

-47.710

3

Ruimte, Wonen en Economie

10.673

1.525

6.284

-172

7.638

3.648

-3.990

4

Bestuur en Samenleving

113.591

113.465

4.414

45

117.924

122.803

4.879

5

Integrale Ruimtelijke Projecten

13.301

30

0

0

30

43

13

6

Middelen

539.221

512.071

-4.621

-5.317

502.133

499.556

-2.578

Totaal Baten

855.747

888.864

23.939

3.860

916.663

903.425

-13.237

Resultaat voor bestemming

44.454

-39.176

-64.775

34.507

-69.444

44.246

113.690

Programma

             

1

Groen en Water

18.418

15.983

19.939

-9.053

26.869

15.163

-11.706

2

Mobiliteit en Milieu

34.012

29.913

3.555

-1.548

31.920

46.332

14.412

3

Ruimte, Wonen en Economie

15.972

13.605

47.474

-17.936

43.144

29.150

-13.994

4

Bestuur en Samenleving

4.203

244

55

0

298

55

-244

5

Integrale Ruimtelijke Projecten

3.142

0

13.815

-110

13.705

13.442

-263

6

Middelen

49.852

512

8.375

8.872

17.759

20.208

2.449

Totaal Bijdrage uit reserve

125.598

60.258

93.213

-19.775

133.696

124.351

-9.345

Programma

             

1

Groen en Water

32.416

840

230

3.071

4.141

83.134

-78.994

2

Mobiliteit en Milieu

58.052

15.328

6.390

2.125

23.843

23.843

0

3

Ruimte, Wonen en Economie

39.486

0

16.818

2.386

19.204

18.271

934

4

Bestuur en Samenleving

3.175

1.000

0

1.200

2.200

2.200

0

5

Integrale Ruimtelijke Projecten

11.300

0

5.000

50

5.050

5.000

50

6

Middelen

10.552

3.915

0

5.900

9.815

9.815

0

Totaal Storting in reserve

154.982

21.082

28.438

14.732

64.252

142.262

-78.010

Resultaat na bestemming

15.070

0

0

0

0

26.334

26.334

Toelichting begrotingswijzigingen

Hieronder worden de begrotingswijzigingen en het verschil ten opzichte van de stand van de rekening separaat inzichtelijk gemaakt en toegelicht. Hierdoor kan op eenvoudige wijze het verloop gedurende het jaar worden gevolgd.

Toelichting Programma 1

Toelichting Programma 2

Toelichting Programma 3

Toelichting Programma 4

Toelichting Programma 5

Toelichting Programma 6

Reserves

Programma 1

Programma 2

Programma 3

Programma 4

Programma 5

Programma 6

Investeringen

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

Jaar-rekening

2012

Oorspron-kelijke Begroting

2013

Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN

Begroting na wijziging

Rekening 2013

Vergelijk Begroting na wijziging

Rekening 2013

Uitgaven

 

Programma

             

1

Groen en Water

1.252

1.924

-1.420

10

514

324

190

2

Mobiliteit en Milieu

175.753

251.058

-37.736

-18.879

194.443

167.184

27.259

3

Ruimte, Wonen en Economie

1.600

1.644

0

0

1.644

1.600

44

5

Integrale Ruimtelijke Projecten

114

0

108

0

108

37

71

6

Middelen

10.080

35

0

10.000

10.035

10.091

-56

7

Bedrijfsvoering

5.521

13.522

-3.800

-3.000

6.722

2.758

3.964

Totaal uitgaven

194.321

268.183

-42.848

-11.869

213.466

181.994

31.472

Inkomsten

 

Programma

             

1

Groen en Water

0

270

0

0

270

100

-170

2

Mobiliteit en Milieu

65.485

92.701

-10.685

-20.417

61.600

63.169

1.569

6

Middelen

846

795

0

0

795

850

55

Totaal inkomsten

66.331

93.766

-10.685

-20.417

62.664

64.119

1.455

Saldo investeringen

-127.990

-174.416

32.163

-8.548

-150.802

-117.875

32.927

Toelichting investeringen

Uitgaven

MPI (investeringen nieuwe infrastructuur)

In het Meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infrastructuur (MPI) worden voor alle provinciale infrastructurele projecten ramingen van uitgaven en inkomsten opgenomen. De ramingen voor de projecten beslaan over het algemeen meerdere begrotingsjaren en vormen samen het projectbudget. In een meerjarig lopend project wordt zo goed als mogelijk een onderverdeling gemaakt naar kasritmes verdeeld over jaren. De feitelijke uitvoering van een project is echter onderhevig aan een aantal invloeden, die maar ten dele door de projectleiding te voorzien en bij te sturen zijn. Ten opzichte van de prognose bij het opstellen medio 2013 van de Najaarsnota is er een voordelig resultaat op de uitgaven van € 28,0 mln, (hiervan is € 18,0 mln het resultaat van de desinvestering bij het HOV-Net). De uitgaven worden echter wel gedaan in een volgend jaar, zodat er geen sprake is van vrijval van middelen die voor andere doelen ingezet kunnen worden. Om het project volledig te kunnen uitvoeren dient het totale projectbudget beschikbaar te blijven. Over de voortgang in de projecten van het MPI wordt separaat geïnformeerd via de Voortgangsrapportage Infrastructuur­projecten 2013.

De belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie zijn:

 

(Bedragen x € 1 mln)

HOV-Net Zuid-Holland Noord

16,2

MerwedeLingelijn 4,1
N209 Reconstructie knoop A13 - N209 2,4
N207 Zuidwestelijke Randweg Gouda

1,9

N222 Verlengde veilingroute

1,6

MPI Vaarwegen en Wegen

1,5

Goederenvervoer Terminal

1,4

F364 Melissant - Battenoord via Pol

1,4

Zuidplaspolder (Parallelstructuur A12)

1,4

N444 Kruising op-/afrit A44 Postviaduct

1,3

Tweede sluiskolk Julianasluis

1,1

N215 Melissant - Dirksland

1,1

N207-N454 Kruising (Coenecoopbrug)

-1,8

N223 Duurzaam veilig fase 2 -2,5
Stelpost investeringen MPI -6,2

HOV-Net Zuid-Holland Noord

In 2013 heeft omzetting plaatsgevonden van het oude project RijnGouwelijn naar HOV-Net Zuid-Holland Noord. Zoals bij de vaststelling door Provinciale Staten van HOV-Net Zuid-Holland Noord reeds gemeld, valt daarbij € 18,0 mln onder ‘reeds gemaakte kosten buiten de scope’. Deze uitgaven mogen niet op de balans blijven staan en zijn ten laste van het resultaat gebracht. Deze extra exploitatielasten worden gedekt uit de reserve HOV-Net. Hoewel er in 2013 voor € 1,8 mln meer realisatie op het project heeft plaatsgevonden, komt de boekhoudkundige ‘onderschrijding’ op het project daarmee uit op € 16,2 mln.

MerwedeLingelijn

Door de financiële afwikkeling van bouwcontracten (claims met Arbitrage) heeft de facturatie door ProRail vertraging opgelopen. Daarnaast heeft ook de afrekening van de contractmutaties met MLL Beheer BV vertraging opgelopen.

N222 Verlengde veilingroute

De aannemer heeft de fasering van de onderliggende projecten gewijzigd. Dit heeft consequenties gehad voor de kasritmes van de Verlengde veilingroute en de N223 Duurzaam veilig fase 2. De onderbesteding bij de contractonderdelen Verlengde veilingroute wordt teniet gedaan door een flinke overschrijding op de N223.

N209 Reconstructie knoop A13 - N209

Door een verlate oplevering van het uitvoeringsontwerp van de aannemer voor de reconstructie A13 - N209 zijn de werkzaamheden vertraagd.

N207 Zuidwestelijke Randweg Gouda

Door het uitblijven van de vergunning voor de landbouwontsluitingsweg, het niet naar verwachting teruglopen van de waterspanning bij de voorbelasting voor het fietspad en broedende oeverzwaluwen op het Sluiseiland zijn er vertragingen opgetreden. De aanbieding van de landschappelijke inpassing bleek aanzienlijk lager dan begroot.

MPI Vaarwegen en Wegen

De realisatie van DVM met doorontwikkeling van de bediencentrales (redundantie en flexibele toedeling) is vertraagd (€ 0,8 mln voordelig).

De realisatie van de BermDRIP’s in programma DVM is vertraagd door afstemming met andere wegbeheerders (€ 0,7 mln voordelig).

Goederenvervoer Terminal

Door vertragingen bij de gemeenten in de uitvoering van door ons gesubsidieerde binnenvaartprojecten blijven de uitgaven € 1,4 mln achter bij de raming.

Tweede sluiskolk Julianasluis

Door een ongunstige grondslag is er vertraging ontstaan bij het aanbrengen van damwanden. De omvang van de bouwtijdverlenging is nog in dispuut.

F364 Melissant - Battenoord via Pol

De verwerking van de subsidieaanvraag voor dit project heeft meer tijd in beslag genomen, waardoor de subsidieverlening over het jaar heen is geschoven.

N444 Kruising op-/afrit A44 Postviaduct

De fasering van de uitvoering is door de aannemer aangepast, waardoor een deel van de geplande werkzaamheden na 2013 zal worden uitgevoerd.

N215 Melissant - Dirksland

Door de discussies met het waterschap over ontwerp en overdracht heeft het project in 2013 vertragingen opgelopen, waardoor ook de grondverwervingsactiviteiten zijn vertraagd.

N207-N454 Kruising (Coenecoopbrug)

Door aanpassingen aan het ontwerp vanwege een verhoogde wegenstructuur, bodemsaneringsactiviteiten en kosten voor grondaankopen zijn de uitgaven hoger dan geraamd.

N223 Duurzaam veilig fase 2

Zie de toelichting bij de N222 Verlengde veilingroute.

Stelpost investeringen MPI

De ervaring leert dat ten opzichte van de onderbouwde planning van mobiliteitsprojecten nog vertraging optreedt, zonder dat vooraf te voorspellen is welke projecten hiermee te maken krijgen. Om deze reden is voor de investeringen uit het MPI bij de primitieve begroting een algemene stelpost van - € 21,3 mln opgenomen (10% van het totale investeringsvolume). Na de Najaarsnota resteert nog een saldo van ‑ € 6,2 mln.

Beheer en onderhoud

De investeringsuitgaven voor beheer en onderhoud hebben een nadelig resultaat van € 0,8 mln ten opzichte van de begroting. De belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie zijn:

 

(Bedragen x € 1 mln)

Groot onderhoud diverse vaarwegtrajecten

1,4

Vervanging gladheidmaterieel en bouw steunpunten

0,5

Groot onderhoud Hartelbrug

-1,6

Groot onderhoud bruggen traject 6 -1,3

Groot onderhoud diverse vaarwegtrajecten

Minder uitgaven aan diverse projecten in het programma vaarwegen aan onderhoud bruggen, baggeren en oeververvangingen door vertragingen onder andere door afstemming met de omgeving.

Vervanging gladheidmaterieel en bouw steunpunten

De vervanging van gladheidmateriaal wordt over meerdere jaren verdeeld. De bouw van de steunpunten ligt achter op schema, de samenwerking met andere wegbeheerders kost meer tijd dan voorzien.

Groot onderhoud Hartelbrug

Door meer reconstructiewerkzaamheden zijn extra kosten gemaakt. Er is meer betonherstel verricht, er zijn meer vermoeiingsscheuren in het val van de Hartelkanaalbrug hersteld en de opleggingen van de brug zijn vervangen.

Groot onderhoud bruggen traject 6

Door aanpassingen in het ontwerp, vervanging in plaats van revisie en door flankerende maatregelen zijn meerkosten gemaakt in het onderhoud aan de bruggen op traject 6.

Inkomsten

MPI (investeringen nieuwe infrastructuur)

Ten opzichte van de prognose bij het opstellen medio 2013 van de Najaarsnota is er een nadelig resultaat van € 0,4 mln.

De belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie zijn:

 

(Bedragen x € 1 mln)

Stelpost investeringen MPI

6,2

N222 Verlengde veilingroute

3,4

N207 Zuidwestelijke Randweg Gouda

2,6

Bijdrage reserve verlaging kapitaallasten

1,7

Zuidplaspolder (Parallelstructuur A12)

1,5

N57-N218 Ongelijkvloerse kruising Brielle

1,3

N215 Melissant - Dirksland

-1,3

N218 Rotonde Brielseweg -1,3
N207-N454 Kruising (Coenecoopbrug)

-1,4

Tweede sluiskolk Julianasluis

-2,0

MerwedeLingelijn

-3,4

HOV-Net Zuid-Holland Noord

-8,5

Stelpost investeringen MPI

Zie toelichting bij de uitgaven.

N222 Verlengde veilingroute

De aannemer heeft de fasering van de onderliggende projecten gewijzigd, waardoor het project N223 Duurzaam veilig fase 2 is versneld. Hierdoor zijn niet alleen de uitgaven maar ook de inkomsten voor dit project hoger dan geraamd.

N207 Zuidwestelijke Randweg Gouda

Voor dit project kon in 2013 al de volledige BDU-bijdrage worden afgerekend.

Bijdrage reserve verlaging kapitaallasten

In de begroting was een bijdrage uit de reserve opgenomen ter gedeeltelijke dekking van de infrastructurele projecten. Deze bijdrage was abusievelijk niet als investeringsinkomst geraamd.

N57-N218 Ongelijkvloerse kruising Brielle

Aan dit project draagt SRR € 9,5 mln bij. Hiervan mocht 80% in 2013 worden gedeclareerd.

Zuidplaspolder (Parallelstructuur A12)

RWS draagt bij in de kosten van dit project en is akkoord gegaan met het declareren van de bijdrage voor de gemaakte voorbereidingskosten.

N215 Melissant - Dirksland

Door vertraging in de uitvoering van het project (zie de toelichting bij de uitgaven) kon de geraamde bijdrage nog niet worden gedeclareerd.

N218 Rotonde Brielseweg

De inkomsten bestaan uit bijdragen van de gemeente Westvoorne en de stadsregio Rotterdam.

Door vertraging bij de aannemer in de afhandeling van de laatste termijnen en het meerwerk kon in 2013 niet meer worden afgerekend. Inmiddels is aan de gemeente Westvoorne een factuur verzonden. Voor de bijdrage van de stadsregio is een accountantsverklaring vereist. Deze staat gepland voor mei 2014.

N207-N454 Kruising (Coenecoopbrug)

Met het Gouwepark is vooraf een verdeling van de kosten afgesproken. Door een lagere inschrijving is de bijdrage van het Gouwepark sterk minder geworden.

Tweede sluiskolk Julianasluis

Zie de toelichting bij de lasten.

T100 - MerwedeLingelijn

Zie de toelichting bij de lasten.

HOV-Net Zuid-Holland Noord

Door vertraging van de afgifte van de beschikking door het ministerie van I&M voor het project HOV-Net Zuid-Holland Noord is een verwacht voorschot van € 10,0 mln niet ontvangen. Dit veroorzaakt hoofdzakelijk de afwijking van € 8,5 mln op dit project.

Beheer en onderhoud (investeringen bestaande infrastructuur)

De investeringsinkomsten voor beheer en onderhoud hebben een voordelig resultaat van € 1,5 mln ten opzichte van de begroting. De belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie zijn:

  (Bedragen x € 1 mln)
Diverse wegentrajecten 1,0
Baggeren traject 6 t/m 9 0,6
Groot onderhoud bruggen traject 6 0,5
Aanbruggen hefbrug Waddinxveen 0,4
N463 -1,0

Diverse wegentrajecten

Meer baten zijn gerealiseerd in 2013 door verschuivingen in planning en andere fasering, waardoor deze baten oorspronkelijk in 2012 of in 2014 gerealiseerd zouden worden.

Baggeren traject 6 t/m 9

Extra inkomsten bij het gezamenlijk baggerproject met het Hoogheemraadschap van Rijnland in verband met verschuivingen in de planning. Er is in 2013 meer uitgevoerd dan oorspronkelijk was voorzien.

Groot onderhoud bruggen traject 6

Extra inkomsten dit jaar bij groot onderhoud aan de Alphense bruggen (traject 6). Meerkosten in opdracht van de gemeente door aanpassingen in het ontwerp, vervanging in plaats van revisie en door flankerende maatregelen.

Aanbruggen hefbrug Waddinxveen

Betreft de eindafrekening van de gemeentelijke bijdrage ten behoeve van verbreding van het wegdek van de hefbrug Waddinxveen.

N463

In overleg met nutsbedrijven, gemeente en aannemer is een andere fasering afgesproken dan bij de opdracht was overeengekomen. Hierdoor wordt het gemeentelijke deel, waar deze baat aan is gekoppeld, in 2014 gerealiseerd.

Toelichting investeringen Paragraaf Bedrijfsvoering

Uitgaven

Huisvesting

In 2013 is gewerkt aan de verdere uitwerking en Europese aanbesteding van een aantal grote huisvestingsprojecten die samenhangen met de strategische huisvestingsvisie. Het betreft de projecten modernisering bestuursgebouw en invoering flexibel kantoorconcept, evenals onderhoudswerkzaamheden die gelijktijdig worden uitgevoerd. De plannen zijn verder bijgesteld op basis van de beleidsnota 'Het Nieuwe Werken' die in 2013 is vastgesteld. Na uitwerken van planvorming naar definitief ontwerp en aanbesteding is de voorgenomen uitvoering doorgeschoven van 2013 en 2014 naar 2014 en 2015. Hierdoor is in 2013 een onderschrijding van het investeringsbudget ontstaan van € 2,0 mln.

ICT

In 2013 is een aantal geplande automatiseringsprojecten vertraagd. Zo is de besluitvorming over de aanschaf van tablets tot 2014 uitgesteld en lopen een aantal projecten nog door tot in 2014. Hierdoor is in 2013 een onderschrijding van het investeringsbudget ontstaan van € 1,9 mln.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

(bedragen x € 1.000)

Rekening 2012

Begroting 2013

Wijziging
VJN

Wijziging
NJN

Begroting na
wijziging

Rekening 2013

Verschil Rekening - wijziging na Begroting

Lokale heffingen

314.225

310.881

-5.000

0

305.881

306.077

196

Provinciefonds

215.133

182.814

2.939

-5.517

180.236

183.702

3.467

Dividend

598

700

190

0

890

488

-402

Saldo van de financieringsfunctie

2.694

1.500

-1.000

0

500

536

36

Overige algemene dekkingsmiddelen

-1.453

3.737

5.493

-3.025

6.204

-848

-7.052

Totaal algemene dekkingsmiddelen

531.196

499.631

2.621

-8.542

493.711

489.956

-3.755

-/- = voordeel

Het overzicht verschaft een goed inzicht in de algemene dekkingsmiddelen. De onderdelen voldoen aan het BBV. De grootste afwijkingen in Provinciefonds en Overige algemene dekkingsmiddelen zijn respectievelijk veroorzaakt door Uitkering Provinciefonds en Bespaarde rente. Deze verschillen zijn nader toegelicht in programma Middelen.

Incidentele Baten en Lasten

Het overzicht Incidentele baten en lasten is conform de richtlijnen van het BBV gebaseerd op incidenteel beleid. Het incidenteel beleid duurt vanaf aanvang maximaal drie jaar. Er is vervolgens inzicht gegeven in de belangrijkste incidentele baten en lasten per programma. Alle mutaties in de reserves zijn incidenteel van aard.

Incidentele lasten en baten

Bedragen x € 1.000

 

Lasten

2013

Lasten

2013

incidenteel

Baten

2013

Baten

2013

incidenteel

Programma's

       

1 Groen en Water

150.989

88.700

164.803

156.400

2 Mobiliteit en Milieu

385.414

32.000

112.572

30.700

3 Ruimte, Wonen en Economie

93.038

53.900

3.648

2.970

4 Bestuur en Samenleving

203.416

0

122.803

0

5 Integrale Ruimtelijke Projecten

16.722

16.100

43

0

6 Middelen

9.600

300

499.556

2.300

Saldo voor bestemming

859.179

191.000

903.425

192.370

Reserves

       

Bijdrage uit reserve

   

124.651

124.651

Storting in reserve

142.262

142.262

   

Resultaat

1.001.441

333.262

1.028.076

317.021

Programma 1 Groen en Water

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Reguliere ILG

72.600

72.600

ILG gelden uit OVP ILG omgezet in deelreserve Decentralisatieakkoord natuur

 

79.000

Groene Ambities

3.700

0

Recreatie om de Stad

1.500

0

Natura 2000

1.400

900

Groene Subsidies

1200

 

Ingerichte Natuurgebieden

5000

3500

Achterstand onderhouden provinciale recreatiegebieden

400

00

Visiebeheer

200

0

Boeren voor natuur

100

100

Ruimtelijke ontwikkeling

2.500

300

Totaal programma 1

88.700

156.400

Programma 2 Mobiliteit en Milieu

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Luchtkwaliteit NSL

27.500

26.500

Goederenvervoer kwaliteitsnet

1.700

1.600

N210 Rotondes Ammerstol en Wetering

1.800

900

Leren voor duurzame ontwikkeling

500

500

Merwedekanaal

0

700

Overige posten

500

500

Totaal programma 2

32.000

30.700

Programma 3 Ruimte, Wonen en economie

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

ISV3

11.100

-1.700

Bodemsanering en nazorg

10.900

4.000

Energie

500

0

Alternatieve locatie Hoeksche Waard

23.200

0

Versterken duurzame regionale clusters

7.700

270

Overige posten

500

400

Totaal programma 3

53.900

2.970

Programma 4 Bestuur en Samenleving

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Totaal programma 4

0

0

Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Zuidplaspolder

1.800

0

Oude Rijnzone

13.300

0

Zuidvleugel Zuid

300

0

Goeree-Overflakkee

700

0

Totaal programma 5

16.100

0

Programma 6 Middelen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Verkoop onroerende goederen

150

1.700

Rentebaten van geldleningen korter dan een jaar

 

550

Overige posten

150

50

Totaal programma 6

300

2.300

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De WNT-verantwoording is opgesteld conform de Beleidsregels toepassing WNT en de Regeling

bezoldigingscomponenten WNT. Dit houdt in dat topfunctionarissen niet meer mogen verdienen dan het wettelijke maximum (de WNT-norm), dat topfunctionarissen altijd openbaar moeten maken wat zij verdienen, of dit nu meer of minder is dan de norm, en dat een ontslagvergoeding maximaal € 75.000 bedraagt. De WNT-norm voor 2013 was € 228.599.

Binnen de provincie Zuid-Holland is deze norm in 2013 niet overschreden.

De WNT geldt ook indien een functie wordt vervuld anders dan op grond van een aanstelling of arbeidsovereenkomst, zijnde externe inhuur. Voor wat betreft de externe inhuur, niet zijnde topfunctionarissen, hebben wij gebruikgemaakt van de vrijstelling voor het verslagjaar 2013. In de Staatscourant 18 maart 2014 staat hierover onder andere het volgende: "Nu is gebleken dat de uitvoering van deze openbaarmakingsplicht over het verslagjaar 2013 niet of beperkt mogelijk is, zal geen toezicht op de naleving van deze verplichting worden uitgeoefend en zal evenmin handhavend worden opgetreden bij niet-naleving van die bepaling ten aanzien van deze groep interim niet-topfunctionarissen.

Provinciesecretaris

Griffier

Waarnemend griffier

Grondslagen resultaatbepaling

In de jaarrekening worden de baten en lasten (exploitatie) toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  1. De verdeling van de directe en de doorbelaste apparaatslasten (indirecte materiële kosten en indirecte personeelslasten) zijn in de rekening gebaseerd op tijdschrijfgegevens. Met betrekking tot de kostenverdeling wordt voor een toelichting verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
  2. Stortingen in en onttrekkingen uit de algemene reserve worden in de rekening verwerkt.
  3. Het rekeningsaldo van het vorig verslagjaar is gestort in de algemene reserve. Beschikkingen over dit rekeningsaldo worden als bijdrage uit de algemene reserve in de jaarrekening verwerkt.
  4. Volgens artikel 40a BBV zijn onder de overlopende activa opgenomen de van derden nog te ontvangen voorschotbedragen, die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. Volgens artikel 49 BBV zijn onder de OVP opgenomen de van derden ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.
  5. Schoningsacties voor debiteuren en crediteuren met betrekking tot oude dienstjaren en balansverplichtingen worden naar gelang de aard van een correctie verwerkt in een desbetreffend programma van de rekening van baten en lasten en beïnvloeden op deze wijze mede het resultaat. Voor zover het vrijval betreft met betrekking tot reserves en doeluitkeringen komen de bedragen ten gunste van de betreffende reserves en programma’s.
  6. De afschrijvingen vinden plaats in overeenstemming met de nota IWA. Deze nota is op 16 december 2009 door Provinciale Staten vastgesteld (statenbesluit 6128) en is geldend tot en met het jaar 2013. De eerste afschrijving heeft plaats één jaar na de investering. De berekening van de afschrijvingen vindt plaats over de verkrijgingsprijs onder aftrek van subsidies en bijdragen van derden.
  7. In tegenstelling tot wat in de nota IWA is bepaald voor bedrijfsgebouwen, geldt voor de afschrijving van het provinciehuis een termijn van 30 jaar en de afschrijving begint in het jaar van aanschaf. Deze afschrijving is bepaald in de besluitvorming door Gedeputeerde Staten inzake de aankoop van het provinciehuis.
  8. De instelling van een voorziening vereist geen afzonderlijk besluit van Provinciale Staten, maar geschiedt financieel-technisch via de vaststelling van de programma’s van de begroting/jaarrekening of via begrotingswijziging.
  9. In verband met de invoering van het BTW-compensatiefonds per 1 januari 2003 worden de lasten netto verantwoord. De betaalde en bij het BTW-compensatiefonds teruggevorderde BTW verloopt via balansrekeningen.