Financiële Begroting

Inleiding

De Financiële Begroting is gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De indeling van de Financiële Begroting is als volgt:

 • Overzicht van baten en lasten
 • Toelichting van baten en lasten
  • Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd
  • Indexering materiële budgetten en gesubsidieerde instellingen
  • Rente
  • Salarissen
  • Kostenverdeling
  • Uitkering Provinciefonds
  • opcenten Motorrijtuigenbelasting
  • Kapitaallasten
  • Investeren, waarderen en afschrijven
  • EMU-saldo
  • Verklaring verschillen Begroting na wijziging (Voorjaarsnota) 2012 - Begroting 2013
  • Verklaring verschillen Jaarrekening 2010 - Begroting 2013
 • Algemene dekkingsmiddelen
 • Incidentele baten en lasten
 • Overzicht van inkomsten en uitgaven: investeringen
 • Uiteenzetting financiële positie
  • Nieuw beleid in 2013
  • Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
  • Verleende garanties en waarborgen
  • Staat van reserves en voorzieningen 2013
  • Staat van activa 2013
  • Investerings- en financieringsstaat 2013