Programma 2 Mobiliteit en Milieu

Wat willen we bereiken?

Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor een economisch sterk Zuid‑Holland. Zonder ingrijpen zal de toenemende mobiliteit zorgen voor groeiend fileleed, verkeers­onveiligheid en leefbaarheidproblemen. In deze collegeperiode wordt daarom het verkeer- en vervoerbeleid in nauwe samenhang met het ruimtelijke en economische beleid ontwikkeld en is € 335,0 mln extra investeringsruimte beschikbaar gesteld.

In deze collegeperiode wil de provincie een groot aantal van de knelpunten oplossen door vol in te zetten op de uitvoering van de projecten in het Meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infrastructuur (MPI). De financiële meevallers binnen het programma verkeer en vervoer blijven beschikbaar in het programma verkeer en vervoer en worden ingezet voor het oplossen van knelpunten.

 
Effectindicatoren
 

Omschrijving

Nulmeting

2013

2014

2015

2016

2.2.a

Gemiddelde snelheid autoverkeer (spits/dal) op belangrijke regionale trajecten (kilometer per uur)

47/52

(2010)

48/52,5

49/53

50/53,5

51/54

2.2.b

Fietsgebruik in Zuid-Holland (gemiddeld aantal kilometer per inwoner per dag)

2,18

(08-10)

2,20

2,21

2,22

2,22

2.2.c

SCHOOL op SEEF: Totaal aantal gecertificeerde scholen in schooljaar

64

+ 20%

≥ 2013*

≥ 2013*

≥ 2013*

 

Totally Traffic : Totaal aantal scholen op basis van meerjarenplannen 2011-2013

44 

+ 20%

≥ 2013*

≥ 2013*

≥ 2013*

* De meerjarenplannen RPVs 2014 2016 worden najaar 2013 vastgesteld.
 
Toelichting Effectindicatorend

2.2.a: De gemiddelde snelheid wordt bepaald op 17 trajecten via de belangrijkste provinciale wegen. De provincie kan hierop substantiële invloed uitoefenen door infrastructurele maatregelen, benutting- en mobiliteits-beleid, maar is tegelijkertijd in belangrijke mate afhankelijk van de algemene mobiliteitsontwikkeling.

Ten opzichte van de huidige doelstelling (snelheid niet lager dan de nulmeting) wordt voorgesteld om jaarlijks te streven naar een toename van de snelheid in de spits met 1km/uur en in de dalperiode met 0,5 km/uur. Dit onderscheid wordt gemaakt omdat maatregelen gericht zijn op het opheffen van congestie dat vooral in de spitsperioden optreedt. Aangenomen wordt dat een groter effect in deze perioden behaald kan worden dan in de congestievrije dalperiode.

 

2.2.b: De gegevens over het fietsgebruik zijn afkomstig uit het Mobiliteit Onderzoek Nederland (MON). Het MON verzamelt deze gegevens met behulp van enquêtes waarin deelnemers de door hen gemaakte reizen opgeven (vervoerwijze, afstand, motief et cetera). Het MON kent forse jaarlijkse fluctuaties. Om het effect hiervan te verminderen wordt uitgegaan van een voortschrijdend gemiddelde over drie jaar.

Deze collegeperiode is de doelstelling om ongeveer 2% meer fietsgebruik te bereiken, gemeten in het gemiddelde aantal fietskilometers per inwoner per dag. Hiermee wordt dus zowel het effect van het vaker gebruiken van de fiets als het effect van het fietsen van langere afstanden gemeten. De provincie stimuleert dit onder meer door de aanleg en verbetering van fietspaden.

 

2.2.c: Op verzoek van de Statencommissie Verkeer en Milieu is de indicator verkeersveiligheid gewijzigd. De registratie van verkeersslachtoffers is te onbetrouwbaar om als indicator te hanteren. In de plaats daarvan is een indicator opgenomen gericht op verkeersveiligheidsgedrag.

De provincie geeft subsidie voor het programma SCHOOL op SEEF, gericht op de structurele aanpak van verkeersveiligheid van en verkeerseducatie aan basisscholieren in Zuid-Holland. Er wordt gewerkt met een 3-jarig programma. Een school kan na 3 jaar certificering aanvragen (verkeersveiligheidslabel). In totaal zijn er 264 scholen actief met SCHOOL op SEEF.

Totally Traffic is het meerjarig programma voor verkeersveiligheid en -educatie in het voortgezet onderwijs. Een school is Totally Traffic als zij alle leerlingen verkeersonderwijs geven gedurende hun gehele middelbareschooltijd. De Regionale Projectgroepen Verkeersveiligheids (RPVs) zullen najaar 2013 hun prognoses 2014-2016 bepalen. Totally Traffic is een vrij nieuw programma dat in schooljaar 2010-2011 is gestart.

Scholen bepalen zelf of zij aan een verkeersveiligheidsprogramma deelnemen. Gemeenten (al dan niet via BDU) en provincie stimuleren beide programma's door middel van subsidies. De subsidieaanvragen lopen via de regio's.

NB: Er is een indicator in ontwikkeling die het areaal duurzaam veilig ingerichte provinciale weg volgt. Zodra deze indicator volledig is, zal hij worden toegevoegd.

Wat willen we bereiken?

 

Effectindicatoren
 

Omschrijving

Nulmeting

 

2013

2014

2015

2016

2.2.a

Gemiddelde snelheid autoverkeer

(spits / dal) op belangrijke regionale trajecten (kilometer per uur)

47/52

(2010)

Begroot

48/52,5

49/53

50/53,5

51/54

Prognose

       

2.2.b

Fietsgebruik in Zuid-Holland (gemiddeld aantal kilometer per inwoner per dag)

2,18

(’08-’10)

Begroot

2,20

2,21

2,22

2,22

Prognose

       

2.2.c

SCHOOL op SEEF: Totaal aantal gecertificeerde scholen in schooljaar

64

Begroot

+ 20%

≥2013*

≥2013*

≥2013*

Prognose

       

Totally Traffic: Totaal aantal scholen op basis van meerjarenplannen 2011-2013

44

Begroot

+ 20%

≥2013*

≥2013*

≥2013*

Prognose

       
* De meerjarenplannen RPV’s 2014-2016 worden najaar 2013 vastgesteld.
 
Toelichting afwijking

Geen afwijkingen.

Wat willen we bereiken?

 
Effectindicatoren
 

Omschrijving

Nulmeting

 

2013

2014

2015

2016

2.2.a

Gemiddelde snelheid autoverkeer

(spits / dal) op belangrijke regionale
trajecten (kilometer per uur)

47/52

(2010)

Begroot

48/52,5

49/53

50/53,5

51/54

Prognose

X

     

2.2.b

Fietsgebruik in Zuid-Holland (gemiddeld
aantal kilometer per inwoner per dag)

2,18

(’08-’10)

Begroot

2,20

2,21

2,22

2,22

Prognose

X

     

2.2.c

SCHOOL op SEEF: Totaal aantal
gecertificeerde scholen in schooljaar

64

Begroot

+ 20%

≥ 2013*

≥ 2013*

≥ 2013*

Prognose

X

     

Totally Traffic: Totaal aantal scholen op
basis van meerjarenplannen 2011-2013

44

Begroot

+ 20%

≥ 2013*

≥ 2013*

≥ 2013*

Prognose

X

     
* De meerjarenplannen RPV’s 2014-2016 worden najaar 2013 vastgesteld.
 
Toelichting afwijking

Op dit moment zijn geen cijfers beschikbaar die uitsluitsel kunnen geven of de indicatoren afwijken dan wel op schema liggen.

Wat hebben we bereikt?


Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

Doelstelling 2013

Realisatie 2013

2.2.a

Gemiddelde snelheid autoverkeer (spits/dal) op belangrijke regionale trajecten (kilometer per uur)

47/52

(2010)

48/52,5

 

48/52

2.2.b

Fietsgebruik in Zuid-Holland (gemiddeld aantal kilometer per inwoner per dag)

2,18

(’08-’10)

2,20

 

2,25

2.2.c

SCHOOL op SEEF: Totaal aantal gecertificeerde scholen in schooljaar

Totally Traffic: Totaal aantal scholen op basis van meerjarenplannen 2011-2013

64

 

44

+ 20%

 

+ 20%

 

99(+54%)

 

106 (+240%)

Verantwoording Effectindicatoren

2.2.a: De gemiddelde snelheid voor het autoverkeer voldoet in de spitsperiode aan de doelstelling. In de dalperiode ligt de snelheid net onder de doelstelling.

2.2.b: Het fietsgebruik in Zuid-Holland voldoet met 2,25 km per inwoner per dag aan de doelstelling aan het einde van de collegeperiode.

2.2.c: De programma’s School op SEEF en Totally Traffic op het gebied van verkeersveiligheid en ‑educatie zijn in 2013 qua aantallen zeer succesvol geweest.