Bijlage 5 Afkortingenlijst

AmvB

Algemene Maatregel van Bestuur

Arhi

(Wet) algemene regels herindeling

Asv

Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland

Awb

Algemene wet bestuursrecht

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

   
BBP

Bruto Binnenlands Product

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BDU

Brede Doeluitkering

BIKL

Bestemmingsreserve Impulsen in Kwaliteit en Leefbaarheid

BLS

Besluit Locatiegebonden Subsidies

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BO

Bestuursovereenkomst

BRIKS

Bouwen, Reclame, Inrit, Kappen en Slopen

BRZO

Besluit risico's zware ongevallen

BZK

(Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

   

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CPB

Centraal Planbureau

CPI

Consumentenprijsindex

CPO

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

CVV

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

   

DAV

Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

DBI

Dienst Beheer Infrastructuur

DCMR

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond

DLG

Dienst Landelijk Gebied

DO

Definitief ontwerp

DVM

Dynamisch Verkeersmanagement

   

ECB

Europese Centrale Bank

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

EHS

Ecologische Hoofdstructuur

EL&I

(Ministerie van) Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

EMU

Economische en Monetaire Unie

   

FEED

Flexibel, efficiënt, effectief en digitaal

FES

Fonds Economische Structuurverbetering

Fido

Financiering Decentrale Overheden

   

GLB

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

GOP

Glastuinbouwontwikkelingsmaatschappij Overbuurtsche Polder

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GS

(College van) Gedeputeerde Staten

G.Z-H

Groenservice Zuid-Holland

   

HMC

Hogere Milieu Categorie

HNP

Huis der Nederlandse Provincies

HOV

Hoogwaardig openbaar vervoer

HRM

Human Resource Management

HWN-OWN

Hoofdwegennet - Onderliggend wegennet

   

I&M

(Ministerie van) Infrastructuur en Milieu

ILG

Investeringsbudget Landelijk Gebied

Interreg

Interregionale samenwerking

IODS

Integrale ontwikkeling Delft-Schiedam

IOPW

Integraal Ontwikkelingsplan Westland

IPO

Interprovinciaal overleg

IPPC

Integrated Pollution Prevention and Control

IRP

Integraal Ruimtelijk Project

ISV

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

IVW

Inspectie Verkeer en Waterstaat

IWA

Investeringen, waarderingen en afschrijvingen

   

JSO

(Expertisecentrum voor) Jeugd, Samenleving en Opvoeding

   

KMR

Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MoMo

Modernisering Monumentenzorg

MON

Mobiliteit Onderzoek Nederland

MPI

Meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infrastructuur

MRB

Motorrijtuigenbelasting

MTR

Midterm review

MUP

Meerjaren Uitvoeringsprogramma

   

Nge

Nederlandse grootte-eenheid

NSL

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

NWB

Nederlandse Waterschapsbank

   

OCW

(Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OGZ

(Afdeling) Ontwikkeling en Grondzaken

ONS

Organisatie Nieuwe Stijl

ONW

Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland

OP West

Operationeel programma West

OSK

Ontwikkelingsstrategiekader Zuidplas

OV

Openbaar vervoer

OVP

Overlopende passiva

OvT

Organisatie van de Toekomst

   

P&C

Planning en Control

P+R

Parkeren en Reizen

PAK

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

PAL

Provinciaal Actieprogramma Lucht

pMJP

Provinciaal meerjarenprogramma

PMR

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

Provincie Nieuwe Stijl

POP

Platteland Ontwikkelings Programma

POW

Personenvervoer over water

 

Publiek-private samenwerking

PRG

Provinciale Recreatiegebieden

Proav

Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf

 

(College van) Provinciale Staten

PZH

Provincie Zuid-Holland

   

RAS

Regionale Agenda Samenleving

RGL

RijnGouwelijn

R-net

Randstadnet

RodS

Recreatie om de Stad

ROM-D

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden

ROZ

Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas

RPA

Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid

RSL

Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

RUD

Regionale Uitvoeringsdienst

RZG

Rotterdam Zoetermeer Gouda

   

SER

Sociaal-Economische Raad

SiSa

Single information Single audit

SLMA

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

SLOK

Stimulering LOkale Klimaatinitiatieven

   

TBM

Terrein Beheer Model

   

UHB

Uitvoering Herstructurering Bedrijventerreinen

USK

Uitname Strategiekader

UvW

Unie van Waterschappen

   

V&W

(Ministerie van) Verkeer en Waterstaat

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VRI

Verkeers Regel Installaties

VROM

(Voormalig ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

VZHG

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

   

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WFIA

West-Holland Foreign Investment Agency

WGR

Wet Gemeenschappelijke Regelingen

WILG

Wet inrichting landelijk gebied

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wro

Wet ruimtelijke ordening

   

ZHBT

Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme

ZHL

Zuid-Hollands Landschap


[1] Stand tot en met Voorjaarsnota 2012.

[2] Het onderzoek resulteert in aantallen km wel en niet te normeren regionale keringen (bij gebleken nut en noodzaak); de feitelijke vaststelling van veiligheidsnormen volgt daarna, indien nodig.

[3] De binnenvaartgegevens en de gegevens met betrekking tot het vervoer over de weg zijn via het CBS naar verwachting in oktober 2012 verkrijgbaar. Op het moment van opstellen van de begroting is het daarom nog niet mogelijk om deze cijfers op te nemen. Deze cijfers worden via de Voorjaarsnota 2013 alsnog ingevoerd voor deze indicator conform amendement A369.

[4] Gebiedsontwikkeling Deltapoort samen met partners, in 2012 is een gebiedsvisie vastgesteld waarin verbetering ruimtelijke kwaliteit, investeren in verbeteren leefomgeving en vestigingsklimaat, versterking economische structuur, routenetwerken en vergroten toegankelijkheid en bruikbaarheid groen/landbouw en water centraal staan. In 2013 gaat het uitvoeringsprogramma van start.

[5] De aantallen gebiedsprofielen zijn over de jaren cumulatief aangegeven; in de periode tot en met 2015 worden er in totaal 17 gebiedsprofielen vastgesteld. NB: In de begroting 2012 was geraamd dat in 2014 in totaal 17 gebiedsprofielen zijn vastgesteld. Als gevolg van een Europese aanbestedingsprocedure is een vertraging opgetreden en loopt de prestatie-indicator door in 2015.

[6] De vierdepijler van de regionale economie betreft Zakelijke dienstverlening (Veiligheid, ICT, Pensioenen en Hoofdkantoren). Publieke investeringen in de versterking van deze pijler zijn zeker nodig en urgent. De provincie ziet het eigenaarschap hiervoor bij de (grote) steden liggen.

[7] realisatie vindt plaats door de markt

[8] Amendement A370

[9] Nulmeting op basis van de stand Jaarrekening 2010 (pagina 150).

[10] Deze beleidslijn volgt uit het BBV waarin eisen worden gesteld aan de informatievoorziening bij Begroting en Jaarrekening. Het gaat hierbij met name om eisen met betrekking tot betrouwbaarheid, toerekenbaarheid en voorzichtigheid (zie: 'Begroten en verantwoorden, deel 3: nadere informatie', ministerie van BZK, 2003 - pagina 24).

[11] Eerder hanteerde het Rijk een behoedzaamheidsmarge, maar deze is afgeschaft in overleg met VNG en IPO. Het hanteren van een behoedzaamheidsmarge is nu weer zeer actueel geworden doordat de algemene uitkering met ingang van 2012 weer is gekoppeld aan de netto gecorrigeerde rijksuitgaven. Gezien het economische tij is er het risico dat deze dalen. In het licht van het provinciale begrotingsbeleid wordt daarom een behoedzaamheidsmarge van 1% gehanteerd. Dit percentage sluit aan bij de marge die het Rijk eerder zelf ook hanteerde.

[12] Nulmeting op basis van stand Jaarrekening 2010 (pagina 216/217).

[13] Nulmeting op basis van de stand Jaarrekening 2010 (pagina 242).

[14] Voor de jaren 2014-2016 is uitgegaan van een jaarlijkse stijging van het wettelijk maximumtarief met 2,5%.

[15] IPPC staat voor Integrated Pollution Prevention and Control; BRZO staat voor Besluit Risico Zware Ongevallen. BRIKS staat voor Bouw, Reclame, Inrit, Kap en Sloop.

[16] Op 30 mei 2012 hebben PS de herziene nota vastgesteld.

[17] De grootste wijziging t.o.v. jaarrekening 2011 is het gevolg van de herijking van het nazorgplan 3e Merwedehaven. Hierin verschuift de aanvang van de nazorg van 2019 naar 2023. Het onderliggende (concept) nazorgplan dient inhoudelijk nog te worden doorberekend wat zeer waarschijnlijk leidt tot mutaties in het totale op te bouwen doelvermogen.

[18] In het najaar van 2012 zal opdracht worden gegeven tot het uitvoeren van een ALM-studie zodat het bestuur van het Fonds Nazorg zich op basis van de uitkomsten hiervan kan beraden over de advisering omtrent de aanpassing van de beleggingsmix en de rekenrente.

[19] Bron: Thésor, Rabobank, Aegon, NV Bank Nederlandse Gemeenten, CPB.

[20] door toepassing verfijnder rekenmodel is nulmeting vergeleken met 2012 naar boven bijgesteld

[21] Ten opzichte van 2012 is er in totaal € 12,35 mln minder doorbelast naar de programmas in 2013. De belangrijkste oorzaak van de gedaalde doorbelasting zijn de lagere loonkosten, die per saldo afnemen met een bedrag van € 12,08 mln. Naast een afname van de loonkosten, nemen ook de indirecte kosten af in 2013 met € 0,27 mln.

[22] De stortingen van de tranches 2011 en 2012 zijn uitgevoerd bij Najaarsnota 2012. Aangezien de NJN niet meetelt voor de Begroting 2013 (conform BBV opgemaakt op basis van de stand tot en met de VJN 2012) vertoont de reserve in 2013 in eerste instantie een negatief saldo.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Voorjaarsnota 2013.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2013.

Voor de bijlagen bij de Jaarstukken zie onder Bijlagen Jaarrekening.