Bijlage 3 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA)

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Voorjaarsnota 2013.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2013.

De jaarrekening is de basis voor de verantwoording over de ‘Single information en Single audit’ uitkeringen naar het Rijk. Er behoeven geen afzonderlijke verantwoordingen en controleverklaringen per specifieke uitkering meer te worden opgesteld. Kerndoel is sturen op hoofdlijnen en minder administratieve lasten.

Er zijn zeven SiSa-uitkeringen:

  1. Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

  2. Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)

  3. Brede Doeluitkering verkeer en vervoer

  4. Quick wins binnenhavens

  5. Verzameluitkering Economische Zaken

  6. Deelproject 750 ha natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)

  7. Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)

Onderstaand worden vijf SiSa-uitkeringen nader toegelicht.

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

De indicator 'besteed bedrag 2013 ten laste van rijksmiddelen' is opgebouwd uit de middelen die naar de partners zijn doorgezet, aangevuld met de middelen die door de provincie zijn aangewend ten laste van de rijksmiddelen.

4e tranche

14.000.000

Provincie Zuid-Holland

845.056

Totaal provincie Zuid-Holland

14.845.056

In 2013 heeft de provincie over de rijkssubsidies, inclusief over middelen die zijn of zullen worden doorgeleid naar de RSL-partners, € 0 aan rentebaten ontvangen.

De RSL-partners in Zuid-Holland hebben conform de SiSa-systematiek hun bestedingen over 2012 aan de provincie Zuid-Holland gerapporteerd. Voor het totaal van deelnemende RSL-partners is onderstaande verantwoord.

Besteed bedrag 2012 t.l.v. eigen middelen door deelnemende RSL-partners

12.401.971

Besteed bedrag 2012 uit bijdragen door derden door deelnemende RSL-partners

0

Besteed bedrag 2012 t.l.v. provincie

8.712.184

Besteed bedrag 2012 uit rentebaten op de verstrekte bijdrage NSL door deelnemende RSL-partners

649.521

Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)

De provincie Zuid-Holland heeft twee projecten die vallen onder de Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK). Deze projecten zijn IODS en HASCO. Voor het project HASCO heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu op 10 december 2013 toestemming gegeven om de SiSa-verantwoording van de bestedingen van de jaren 2011 tot en met 2013 in de jaarrekening van 2013 in één keer af te leggen. De verantwoorde gerealiseerde kwaliteitsdrager heeft betrekking op de afronding van het project HASCO. Aangezien het project IODS onderhanden is, is er in 2013 nog geen sprake van een eindverantwoording van BIRK.

De besteding voor IODS bedroeg € 131.312 over 2013.

De bestedingen over de jaren 2011 tot en met 2013 voor HASCO waren als volgt:

2011

€ 23.246

2012

€ 289.440

2013

€ 34.182

Totaal

€ 346.869

Brede Doeluitkering verkeer en vervoer

De indicator Correctie over besteding (t-1) ad € 2,0 mln bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Jaar 2012 ad € 0,3 mln

  2. Jaar 2007 en eerder € 1,7 mln

Ad 1. 2012 ad € 0,3 mln

Reguliere correctie op de BDU.

Ad 2. 2007 en eerder ad € 1,7 mln

De provincie Zuid-Holland heeft onderzoek gedaan naar besteding van SiSa-BDU van het jaar 2007 en eerder. Uit dit onderzoek is gebleken dat € 1,7 mln alsnog middels de SiSa-bijlage dient te worden verantwoord. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft ingestemd met verantwoording van deze bestedingen in de indicator ‘Correctie over besteding T-1’.

Quick wins binnenhavens

De subsidieperiode van de projecten ‘Revitalisering loswal Hazerswoude’ en ‘Revitalisering loswal Leiderdorp’ loopt conform Rijksbeschikking tot en met 31 december 2013. Vanwege diverse ontwikkelingen is er meer tijd nodig om de projecten af te wikkelen en om deze reden zal de provincie Zuid-Holland een verlenging van de subsidieperiode aanvragen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Derhalve wordt er in de SiSa-bijlage 2013 nog niet van een eindverantwoording uitgegaan.

Deelproject 750 ha natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)

In 2010 heeft bij de SiSa-verantwoording de overgang plaatsgevonden van kasstelsel naar baten- en lastenstelsel. Voor het Project Mainport Rotterdam (PMR) had dat de consequentie dat niet meer de voorschotbedragen die zijn betaald conform de uitvoeringsovereenkomst (UWO) PMR als besteding werden opgenomen, maar de werkelijk door de partners gemaakte kosten. Het kostenniveau van een van onze partners bleek echter hoger te zijn dan de bedragen die conform de UWO beschikbaar worden gesteld. Dit heeft in 2013 tot een neerwaartse bijstelling van het kostenniveau van deze partner met € 7,4 mln in onze verantwoording geleid. Daarnaast bedragen de bestedingen voor PMR in 2013 € 7,1 mln. Per saldo is in de SiSa-bijlage een bedrag van € 0,3 mln aan negatieve bestedingen opgenomen voor deelproject 750 ha natuur- en recreatiegebied. De verantwoording van voornoemde correctie is afgestemd met het ministerie van Economische Zaken.

Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)

Bureau Jeugdzorg heeft tot en met 2012 geen gegevens van de aan- en afmeldingen bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) geregistreerd. In samenspraak met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is met Bureau Jeugdzorg afgesproken dat per 1 januari 2013 de registratie van de aan- en afmeldingen wordt uitgevoerd. De verantwoording hierover zal bij de Jaarrekening 2014 voor het eerst plaatsvinden.

Tabel met SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013