Bijlage 2 Investerings- en financieringsstaat

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Voorjaarsnota 2013.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2013.

(bedragen in €)

Stand per
1-1-2013

Vermeerde­ringen

Verminde­ringen

Afschrijvingen

Stand per
31-12-2013

A. Investeringen

Immateriële vaste activa

Kosten onderzoek en ontwikkeling activa

14.129.248

1.895.855

0

4.964.376

11.060.727

Materiële vaste activa

Investeringen met economisch nut

123.501.824

6.550.949

0

10.370.813

119.681.960

Investeringen met maatschappelijk nut

724.320.505

155.238.167

61.493.750

35.647.700

782.417.222

Financiële vaste activa

Deelnemingen

10.294.577

10.021.734

20.420

0

20.295.891

Overige verbonden partijen

3.416.817

37.004

1.812.004

0

1.641.817

Overige uitzettingen looptijd ≥ 1jaar

33.871.125

16.683

850.280

0

33.037.528

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

57.262.528

8.181.122

0

1.989.612

63.454.039

Totaal (A)

966.796.625

181.941.513

64.176.454

52.972.500

1.031.589.184

B. Financieringsmiddelen

Eigen vermogen

Algemene reserve

29.672.507

24.884.081

11.727.769

0

42.828.819

Programmareserve

393.057.901

132.447.603

112.622.754

0

412.882.750

Overlopende passiva

Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel

480.374.299

361.019.960

542.928.747

0

298.465.512

Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren)

Voor geschatte onzekere verplichtingen en verliezen

35.618.902

379.766

1.112.186

0

34.886.481

Vaste schulden, rentetypische looptijd van één jaar of langer

Binnenlandse banken

576.224.224

0

35.905.318

0

540.318.905

Overige binnenlandse sectoren

295.384

0

196.947

0

98.437

Totaal (B)

1.515.243.216

518.731.410

704.493.721

0

1.329.480.905

Rekeningsaldo (C)

15.069.413

     

26.334.037

Financieringsoverschot (B + C - A)

563.516.004

   

324.225.758