Bijlage 1 Voordracht

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2013.

Voor de bijlagen bij de Jaarstukken zie onder Bijlagen Jaarrekening.